Naša stranka Lukavac je ovih danja u centru pažnje zbog konkretnih akcija kojima djeluju na zaustavljanju loših praksi trenutne općinske vlasti. Međutim, Naša stranka poručuje da se u Lukavcu treba debata fokusirati na ono šta tek trebamo napraviti i kako mijenjati lokalnu zajednicu. O tome, ali i o razlozima njenog političkog angažmana, razgovaramo sa Adelom Tubić, članicom Naše stranke Lukavac.

Naša stranka: Recite nam nešto o sebi?

Adela Tubić: Školovala sam se i odrastala u Lukavcu gdje i danas živim i gdje sam zasnovala porodicu. Udata sam, majka dvogodišnjeg dječaka. 2013. sam diplomirala na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i stekla zvanje diplomirani inžinjer Sigurnosti i pomoći. Nakon završenog volonterskog rada u općini Lukavac, kao i veliki broj mojih vršnjaka i sugrađana registrovana sam u evidenciji nezaposlenih.

Naša stranka: Zbog čega ste odlučili da se kandidujete na izborima?

Adela Tubić: Kao bitan momenat u politici vidim učešće žena u istoj.  Zastupljenost žena na listama Naše stranke za općinska vijeća, pokazuje da su došla bolja vremena za bavljenje politikom, da se žene u ovoj stranci ne percipiraju samo kao majke i domaćice, te da ih se vidi sposobnim da vode domaćinstvo, ali i sposobnim da upravljaju gradom, ministarstvima, u konačnici i državom.

Ravnopravnost smo dostigle, ali je važno dokazati i da smo spremne preuzeti odgovornost i donositi odluke koje su važne za sredinu u kojoj živimo, politiku i društvo uopšte. Kandidaturom želim postaći mlade djevojke, majke, žene da se uključe u politiku jer smatram da bi svojim senzibilitetom i istovremenom snagom koju nose u sebi mogle doprinijeti efikasnosti i organizovanosti na svim nivoima upravljanja.

Naša stranka: Kada bi sutra postali vijećnik/vijećnica, kako biste nastavili komunikaciju sa građanima   i građankama?

Adela Tubić: Najvažnije jeste kouminicirati sa ljudima koje žive probleme općine Lukavac. Problema je na žalost mnogo, neki su popravljivi a na većinu smo i navikli. Jedan od načina jeste direktno uključivanje građana u zajedničko rješavanje stvari koje bole i koje su uništile Lukavac.

Naša stranka: Koji biste problem iz komunalnih djelatnosti izdvojili kao važan za Vašu općinu?

Adela Tubić: Komunalne usluge na našoj opštini na zadovoljavajućem su nivou najčešće u predizbornom periodu. Pranje ulica, redovniji odvoz smeća, održavanje ‘jedva’ preostalih zelenih površina i sl.

U neizbornim godinama svjedoci smo nepodnošljivog zagađenja iz lokalnih fabrika, ulice nisu oprane niti čiste ni nakon kiše a većina šahtova u gradu je zatrpana smećem ili je devastirana i otuđena. Podići nivo gradskog, urbanog standarda, insistirati na praćenju zagađenja i raditi sa zagađivačima na otklanjanju ovog problema, vratiti zelenilo i rijeku gradu.

Naša stranka: Za koje pitanje smatrate da je važno da se nešto promijeni na višim razinama vlasti, šta biste zagovarali?

Adela Tubić: Što se tiče promjena zakona, promjena za koju se čvrsto zalažem jeste jedinstvena naknada za porodilje na nivou Federacije. Kao majci, poražavajuća činjenica jeste očigledna diskriminacija majke i djeteta, djelimično sprovođenje zakona od kantona do kantona kao i prava majki zaposlenih u javnom u odnosu na privatni sektor. Na inicijativu Naše stranke, Vlada Federacije je prihvatila prijedlog na izmjenu ovog zakona, ali na žalost rješenja još uvijek nema. No, to ne znači da ćemo stati na ovoj priči. Ona je važna te ćemo i na općinskom nivou pokretati prijedloge kojim se status mladih majki i porodilja može poboljšati.