Vijećnica Naše stranke u Starom Gradu Adla Kupusović podnijela je inicijativu da se o terminima održavanja sjednica savjeta mjesnih zajednica putem e-maila obavještavaju vijećnici i vijećnice u Općinskom vijeću. 

“U procesu jačanja uloge mjesnih zajednica ključno je da se poboljšaju odnosi mjesnih zajednica i njihovih savjeta sa Općinskim vijećem. Inicijativa konkretno podrazumijeva uspostavljanje komunikacije Sektora za poslove mjesnih zajednica, sekretara i predsjednika mjesnih savjeta i Stručne službe Općinskog vijeća, na način da sekretari i predsjednici budu dužni o aktivnostima mjesnih savjeta ažurno informisati Sektor, koji bi onda o tome obavještavao Stručnu službu Općinskog vijeća”, objasnila je Kupusović.

Vijećnica Naše stranke ističe i da bi sekretari mjesnih zajednica ili predsjednici mjesnih savjeta trebali prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća.

“Važno je da komunikacija bude obostrana, tako da bi predstavnici mjesnih zajednica i njihovih savjeta bili redovno informisani o sjednicama Općinskog vijeća, na kojima bi njihovo prisustvo bilo obavezno. Nadam se da će Službe i predstavnici mjesnih zajednica prepoznati važnost ove inicijative i da će biti prihvaćena u korist interesa svih građana i što boljeg uključenja lokalnih zajednica u rad Vijeća”, dodala je Kupusović.