Razgovarali smo sa Amarom Jasikom, novoizabranim sekretarom Regionalnog odbora NS Sarajevo. Osim kantonalnih tema, koja se tiču nadležnosti RO Sarajevo, te plana razvoja RO Sarajevo, s Jasikom, koji je član i Foruma mladih NS-a, razgovarali smo o položaju mladih unutar Naše stranke

NS: Pred Regionalnim odborom Naše stranke Sarajevo je posao jačanja kapaciteta za podršku našim zastupnicima i zastupnicama u Skupštini Kantona Sarajevo. Šta uraditi po ovom pitanju?

JASIKA: Sigurno jedan od prioritetnih zadataka RO u narednom periodu će biti kreiranje jasno definisanog plana i programa djelovanja RO, sa posebnim akcentom na goruće probleme u Kantonu Sarajevo, a prije svega mislim na vodosnabdijevanje, problem pasa lutalica, obrazovanje, probleme mladih, nepropisno parkiranje, stambene politke, ekologiju i zdravstvo. Regionalni odbor Sarajevo je sačinjen od ljudi različitih profesija i kompetencija, čije kapacitete ćemo iskoristiti maksimalno kako bismo dali najbolja rješenja za navedene probleme, koje će dalje naši zastupnici predlagati na sjednicama Kantonalne skupštine.

NS: Da li je Regionalni odbor NS Sarajevo upoznat sa aktivnostima “Inicijative 50%”? Možete li nam reći nešto više o budućim aktivnostima jačanja kapaciteta žena i budućih kandidatkinja?

JASIKA: RO Sarajevo, ne samo da je upoznat sa aktivnostima “Inicijative 50%”, već su neke članice Inicijative ujedno i članice Odbora. RO podržava Inicijativu i njene aktivnosti i pri novom sazivu Odbora vođeno je računa o ravnopravnoj zastupljenosti žena. Aktivnosti ove Inicijative, kao i do sada, obuhvatat će pripremanje članica za lokalne izbore kroz različite edukacije i seminare, kao i rad na njihovom unutarstranačkom profilisanju.

NS: Kako da Regionalni odbor u Sarajevu doprinese jačanju postojećih i izgradnji novih regionalnih odbora u Bihaću, Mostaru i Zenici?

JASIKA: Regionalni odbor Sarajevo će svojim kolektivnim iskustvom te iskustvom pojedinaca prenijeti na ostale odbore stečeno znanje u rukovođenju opštinskim odborima, znanje o artikulisanju problema i potrebama građana ka izabranim zastupnicima u kantonalnim skupštinama, te svojim primjerom pokazati na koji način jedan RO treba da radi. RO Sarajevo će uvijek stajati na raspolaganju svim odborima širom Bosne i Hercegovine, te insistirati na kreiranju novih tamo gdje ih trenutno nema.

NS: Kako poboljšati saradnju između lokalnih odbora? Da li planirate organizaciju zajedničkih sastanaka vijećnika i vijećnica u narednom periodu?

JASIKA: Pored toga što ćemo u narednom periodu organizovati zajedničke sastanke sa vijećnicima  kako bi se razmijenili utisci, iskustva i probleme sa kojima su se susretali u djelovanju u opštinskim vijećima, RO će sasvim sigurno organizovati koordinirane akcije koje će svi opštinski odbori sprovoditi. Nastojat ćemo razvijati što efikasniju i transparentniju komunikaciju sa svim opštinskim odborima i intenzivirati zajedničke akcije na području više opština. Također, nedostatke i neiskustvo pojedinih odbora treba biti dopunjeno iskustvima uspješnijih odbora kako bismo na što bolji način dočekali izbore sljedeće godine.

NS: Koliko su mladi zastupljeni u Regionalnom odboru, kako prenijeti pozitivne primjere iz lokalnih odbora?

JASIKA: O zastupljenosti mladih vodilo se računa prilikom delegiranja članova iz opštinskih odbora, osim toga i predsjednik RO i ja, kao sekretar, spadamo u kategoriju mladih. U konačnom sazivu RO biće osigurano minimalna zastupljenost od 30% mladih, što je u skladu sa Statutom NS. Zastupljenost mladih je dovoljna da bi se naš glas čuo; nadam se da ćemo pridonijeti kreativnom i novom načinu rješavanja problema s kojima se naš Kanton susreće već duže vremena, a posebno onih koji direktno utječu na mlade. 

S obzirom da su članovi RO delegirani iz opštinskih odobora oni su i direktna veza između njih, samim time neće biti problema u saradnji i razmjenjivanju pozitivnih iskustava između lokalnih odbora i RO.

NS: Kako teku pripreme za lokalne izbore. Da li će RO pomoći jačanju odbora tamo gdje do sada nismo imali razvijene kapacitete, posebno što se tiče Hadžića, Ilijaša, Trnova?

JASIKA: U sklopu priprema za lokalne izbore, RO će se, u saradnji sa opštinskim odborima, fokusirati na akcije i inicijative koje će za cilj imati anketiranje građana kako bi na što efikasniji način se upoznali sa problemima i potrebama građana u svojim opštinama, koje ćemo zatim iskoristiti u izradi izborne platforme i usmjeriti djelovanje naših izabranih vijećnika u narednom mandatu. Što se tiče jačanje kapaciteta u odborima kao što su Trnovo, Ilijaš i Hadžići, RO će intenzivirati komunikaciju sa simpatizerima koji su spremni doprinijeti Našoj stranci u tim opštinama, te preuzeti odgovornost za pokretanje opštinskih odbora.