Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, uputila je inicijativu za izradu Elaborata o mogućnostima povećanja broja parking mjesta na području naselja Grbavica I i II. Na samoj sjednici joj je odgovorio načelnik, koji je utvrdio da će nadležne službe pristupiti rješavanju ovog problema, u skladu sa upućenom inicijativom, a u sklopu Izrade projektne dokumentacije za saobraćajne objekte na području općine Novo Sarajevo.
“Nedovoljan broj parking mjesta uzrokuje otežano kretanje kako vozila, tako i pješaka. Obzirom da postoji stavka u budžetu za 2015.godinu (Program unapređenja stanja lokalnih cesta, ekonomski kod 6151, fond 03 u iznosu od 15.000,00 KM), koja na osnovu Informacije o izvršenju budžeta nije realizovana, predlažem da Općinsko vijeće usvoji inicijativu za izradu ove vrste dokumenta za područje naselja Grbavica I i II. Takođe, želim naglasiti da je važno da prilikom izrade Studije/Elaborata , zbog značaja zelenih površina, vodi se računa da se prednost daje postojećim parking prostorima, koji bi eventualno bili iste površine, ali etažno riješeni, podzemnim garažama i sl., kako bi se već u budžetu za narednu godinu mogla planirati sredstva za izradu istih”, stoji u inicijativi.

“Posebno želim naglasiti, neophodnost regulisanja mogućnosti parkiranja vozila, u naselju Grbavica I, koje se redovno vrši na samim lokalnim saobraćajnicama, a nisu označene na način da je tu dozvoljeno parkiranje, posebno u naseljima, koje su članom 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Novo Sarajevo, određene kao „Nekategorisane ceste I prioriteta (saobraćajnice koje povezuju blokove unutar naselja)“. Općina Novo Sarajevo je dužna sprovesti mjere koje obezbjeđuju sigurno kretanje građana (pješaka), te treba poduzeti hitne mjere za rješavanje ovog problema, jer vrlo često se dešava da su duž cijele saobraćajnice vozila, kao i na samim trotoarima, koji ugrožavaju sigurnost kretanja pješaka”, zaključila je Bešlija.