Vijećnica Naše stranke u OV Novo Sarajevo Vildana Bešlija podnijela je na prethodnim sjednicama dvije tematski povezane inicijative: jednu za saniranje aleje na Vilsonovom šetalištu i drugu za izradu Elaborata za obnovu zelenih površina, parkovskog drveća i drugog rastinja na području općine Novo Sarajevo.

“U odgovoru koji sam dobila od općinskih službi, ne poriče se izuzetan značaj aleje i činjenica da je ista ugrožena. Navedeni su subjekti sa kojima treba sarađivati (Zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i KJKP Park), ali samo u smislu ‘donošenja zaključaka’. S obzirom da odgovori o poduzetim aktivnostima nisu zadovoljavajući – rade se samo ‘nužne’ aktivnosti bez adekvatnog planiranja i pridržavanja rokovima – insistirat ću u Vijeću na na tome da se izradi plan sa tačno navedenim i sistematskim aktivnostima koje treba poduzeti sa navedenim rokovima realizacije”, dodala je.

“U periodu od 2008. godine zamijenjeno je 180 stabala, a detektovano je čak 325 stabala zahvaćenih truležom od ukupno 432 stabla. U novoj aleji, na relaciji Elektroprivreda – Bristol, trulež je prisutna na 20 od ukupno 108 stabala. Također, u staroj aleji je utvrđeno na 199 stabala lipe prisustvo povreda na deblu ili glavnim granama krošnje. Situacija je na rubu alarmantnosti”, kazala je Bešlija.

„Važno je istaći da nabavka uređaja koji detektuje oštećenja, koji još nije u funkciji, kako navode zbog obuke uposlenika KJKP Rad), nije dovoljna , kao ni samo donošenje zaključaka, te da pravo rješenje treba ići u smjeru izrade dokumenta koji će preventivno predvijdjeti određene aktivnosti, kako bi izbjegli situacije iz ranijeg perioda kada su zabilježene povrede građana“, zaključila je vijećnica Vildana Bešlija.