Naša stranka Lukavac uputila je zvanični zahtjev Općinskom vijeću Lukavac i Službi za urbanizam, u kojem traži da se poštuju zakonski propisi u procesu priprema za izradu i donošenje prostorno-planske dokumentacije za područje općine Lukavac.

„S obzirom da je riječ o izuzetno važnom pitanju, koje će utjecati na sve aspekte razvoja grada, te na kvalitet življenja građana, tražimo da Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom, donese Program uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade regulacionih planova. Demokratsko načelno transparentnosti i participacije građana u procesu odlučivanja ne smije biti ignorisano“, kazao je Nusret Ćurović, predsjednik Odbora Naše stranke u Lukavcu.

Ćurović je dodao da se novim regulacionim planom Općini vrate sva dodijeljena zemljišta, koja nisu privedena namjeni u zakonskom roku, te da se istim odredi namjena u skladu sa urbanističkim standardima.

„Struka se mora uključiti u ovo pitanje. Tehnički normativi se moraju poštovati. Jer ovdje biramo između puta haosa i puta racionalnog, dugoročnog planiranja, koje će ići u korist lokalne zajednice“, pojasnio je Ćurović.

Ćurović je dodao da će, ukoliko se OV Lukavac ogluši o ovaj zahtjev, Naša stranka biti prinuđena da pokrene upravni spor za ukidanje Odluke o pristupanju izradi regulacionih planova zbog kršenja zakona i urbanističkih standarda.