Nakon hapšenja gradonačelnika Bihaća Emdžada Galijaševića, federalni zastupnik Dennis Gratz je ponovio svoju inicijativu prema Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH kako bi, u skladu sa nadležnošću utvrđenom Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, izvršili specijalnu reviziju Budžeta Grada Bihaća.

„U gradskom proračunu je, vidljiv konstantan deficit i to od 2011., te je indikativno izbjegavanje zakonske obaveze da se osiguraju sredstva za pokriće deficita u narednim godinama. Grad Bihać je jedna od najzaduženijih lokalnih zajednica u Federaciji, sa tendencijom rasta zaduženosti i rasta dospjelih a neizmirenih obaveza, a sve dosadašnje revizije Budžeta Općine Bihać bile su sa negativnim  izvještajem Ureda za reviziju“, kazao je Gratz.

„Gradska uprava je odlučila da reprogramira dugoročne obaveze u iznosu od 14 miliona KM, uz zahtjev, koji je podnesen ove godine, da se grejs period od dvije godine produži i za ovu budžetsku izbornu godinu. Pri tome su ugovorene komercijalne kamate i posebne naknade Unicredit banci. Evidentna je nemogućnost otplate dugoročne  kreditne obaveze Grada Bihaća iz godine u godinu. U prilog razloga za reviziju govori i činjenica da je prošle godine raskinut ugovor sa izvođačem radova za Projekt izgradnje sistema odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Bihać zbog neizmirenja dospjelih obaveza Grada Bihaća kao ugovornog organa“, napomenuo je Gratz.

„Za potpisani ugovor za realizaciju ovog Projekta, pored sredstava iz budžeta Grada Bihaća i KfW-a povučena su sredstva i iz IPA fondova, Federalnog fonda za zaštitu okoliša i Vlade F BiH. Pored navedenog  Grad Bihać je stvorio je  neizmirene obaveze od najmanje 5,5 miliona KM prema izvođačima radova  koje se odnose uglavnom za izgradnju i održavanje puteva“, dodao je Gratz.

„Slučaj Galijašević ne smije baciti sjenu na sve ranije i druge propuste gradskih vlasti, te je iz svega ovoga jasno da je problem veći od par korumpiranih lica u vrhu vlasti. Riječ je o sistemskom nemaru i neradu, te nesavjesnom upravljanju parama iz narodne kase. Vrijeme je da Ured za reviziju utvrdi činjenice“, zaključio je Gratz.