Zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije, Dennis Gratz, ocijenio je da Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH pokazuje da ključne mjere u poljoprivredi, poduzetništvu i industriji nisu realizovane. Također, Gratz upozorava na brojne aktivnosti koje su planirane, a nisu provedene u različitim resorima, koje direktno utječu na život građana.

„Nije donesena Strategija razvoja FMUP-a. Nije utvrđen Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Nije usvojen Zakon o policijskim službenicima FBiH. Nije izvršeno usavršavanje aplikacije za Jedinstveni centralni matični registar Federacije. Matični registri nisu povezani sa RS-om. Nisu osigurana sredstva za opremanje prostorija, rekonstrukciju objekata i udžbenika za Policijsku akademiju, a nije riješen ni status organizacionog dijela“, kazao je Gratz.

“Nije realizirana Studija revizije rezervi uglja. Nisu usvojene strategije razvoja drvne industrije, metalne i elektro industrije, industrije građevinskog materijala. Utrošili su planirana sredstva u restruktuiranje Željeznica, a nije usvojen model restruktuiranja u skladu sa Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu”, dodaje Gratz.

“Nije donesen Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne pomoći za osobe sa invaliditetom, koji smo tražili i  ranijih godina. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obećava, ali isti nije prošao parlamentarnu proceduru. Također, nisu izvršene izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, zahvaljujući čemu još uvijek skidaju sa biroa ljude koji zarade 25% prosječne plaće u Federaciji, da ne govorim o manjku spremnosti na izmjene praksi u oblasti zapošljavanja”, kazao je Gratz, upozoravajući na manjak podrške Vlade Federacije suštinskim izmjenama propisa iz oblasti podrške nezaposlenim i drugih rješenja iz oblasti socijalne politike.

“Federalno ministarstvo nije se pomaklo od konsultacija oko izrade Zakona o boračkim udruženjima od posebnog značaja, a nema naznaka ni da ćemo uskoro na Parlamentu vidjeti i prijedloge izmjena drugih zakonskih propisa koji tretiraju boračku populaciju”, dodao je Gratz naglašavajući manjak strategije u rješavanju statusa veterana.

“Ni ove godine nismo dobili Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutoj oplodnji, nema Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Nije još došlo do izjednačavanje liste lijekova u kantonima, a nisu poduzete mjere na usklađivanju odluke o participaciji za ugrožene kategorije”, kazao je Gratz u komentaru na rad nadležnih institucija u zdravstvenom sektoru.

Federacija, dodaje Gratz, nikada nije usvojila Program ruralnog razvoja 2015-2020 čiji je sadržaj spreman, a neusvajanje koči pristup besplatnim parama iz pretpristupnih EU fondova.

“Ministarstvo trgovine nije realizovalo planirane mjere na poboljšanju efikasnosti u oblasti vanjskotrgovinskog poslovanja, povećanje izvoza i jačanje domaće privrede. Nije usvojena Politika zaštite okoliša, nisu usvojeni strateški dokumenti u oblasti okoliša, vezani za integrisanje politike BiH u EU, što je obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nisu doneseni akcioni planovi za primjenu investiciono najzahtjevnijih EU direktiva koje se tiču okoliša”, napominje Gratz upozoravajući da postoji dobra volja službenika, pa i pojedinih ministara da se krene u ozbiljnu reformu, ali da centrale vladajućih stranaka zaustavljaju svaki pozitivan iskorak u tom procesu.