Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije najavio je da će podržati izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kojim će se produžiti ranije računanje plaćenih zateznih kamata kao izmirenje glavnog duga, sa dosadašnjeg roka koji je obuhvatao uplate do 31.12.2012., na uplate do 31.12.2014. godine.

Naime, Zakonom o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode objavljenom u „Službenim novinama Federacije BIH“, br. 28/13 i 66/14 propisana je mogućnost otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospijelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2011. i 31.12.2012. godine. Otpis kamata se odnosi na obračunate kamate zaključno sa 31.12.2011. i 31.12.2012 godine, s tim da se glavni drug izmiri do 31.12.2014. kada se kamata otpisuje u iznosu od 100% ili od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine kada se kamata Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila da se efekti primjene gore pomenutog rješenja rezultirala sa povećanjem naplate javnih prihoda.

U strukturi povećane naplate javnih prihoda, posebno se ističe da se 64% javnih prihoda odnosi na doprinose. Pored toga, produžavanjem rokova plaćanja glavnog duga i u 2014. godini, naplaćeno je okvirno 71% od iznosa naplaćenog u 2013. godini. Produženjem roka i okvira na koji bi primijenili ovakvo postupanje, rasterećujemo porezne obveznike, a istovremeno osiguravamo veću naplativost nagomilanih potraživanja.