Moj prvi dodir sa stvarnošću u koju ulazite kada uđete u zgradu gdje se održavaju sjednice Predstavničkog dom Parlamenta Federacije prošao je dosta nespektakularno. Vođen, međutim, namjerom da prije svega svoje glasačice i glasače na najtransparentniji mogući način obavještavam o svom radu i djelovanju u ovom zakonodavnom tijelu, odlučio sam da s vama podijelim najvažnije informacije sa „konsultativnog sastanka u postupku konstituisanja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH“, kako je označeno u pozivu koji sam od Predsjedavajućeg Predstavničkog doma, gosp. Sakiba Softića, dobio 17. 11. 2014. Sastanak je održan 19.11., u srijedu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih političkih stranaka koje imaju svoje zastupnice i zastupnike u Parlamentu entiteta Federacija BiH. Najprije nam je gosp. Softić pročitao određene članove iz Ustava FBiH i Pravilnika o radu PD Parlamenta FBiH. Zatim nas je upoznao sa svrhom sastanka – moramo dogovoriti termin za održavanje konstituirajuće sjednice i utvrditi izbor privremena radna tijela kako bi se na konstituirajućoj sjednici (u idealnom slučaju) provele sljedeće četiri tačke dnevnog reda:
1. Imenovanje privremenih komisija
2. Konstituisanje Predstavničkog doma (a) verifikacija mandata, b) davanje svečane izjave)
3. Izbor rukovodstva Predstavničkog (a) predsjedavajući, b) dopredsjedavajući, c) gosti)
4. Izbor radnih tijela

Predloženi termin održavanja konstituirajuće sjednice (02. 12. 2014 u 12 sati) je jednoglasno prihvaćen. Onda je otvorena diskusija oko pitanja izbora predstavnika političkih stranaka u radnim tijelima Predstavničkog doma. Trenutno postoji 24 redna tijela (komisije i odbori) i izbor predstavnika i njihovih rukovodstava se mora izvršiti prije samog održavanja konstituirajuće sjednice. Zatraženo je od administrativne službe da se što prije strankama uputi tabela sa postotcima, jer, kako mi je objašnjeno, u radnim tijelima moraju biti predstavljene sve stranke izabrane u Parlament FBiH. Njihov broj, međutim, mora odgovarati postignutom izbornom rezultatu.
Takođe je svim prisutnima pojašnjeno da klubovi zastupnika predlažu kandidatkinje i kandidate za izbor rukovodstva Predstavničkog doma.

O imenima, međutim, će tek biti govora na jednom od sljedećih sastanaka ovog kolegija. S obzirom da NS nije i neće biti dio parlamentarne većine okupljene oko SDA, HDZ i DF, odlučio sam za sve predložene kandidatkinje i kandidate glasati suzdržano. Predloženo je, zatim, da sastav ovog kolegija bude i sastav sve tri privremene komisije (za izbor i imenovanja, za imunitet, te za administrativne poslove, koja komisija bi trebala postati i stalna, iako do sada nije postojala), i da se među nama izaberu predsjedavajući i njegovi zamjenici kako bi se pripremile sve tačke dnevnog reda konsitutirajuće sjednice PD Parlamenta FBiH.

Za predsjedavajućeg privremene admin. komisije predložen je Zukić Amir. Za njegovog zamjenika Mithat Karović. Za predsjedavanje privremenom komisijom za izbor i imenovanja predložen je Čavara Marinko, a Elvir Karajbić za njegovog zamjenika. Na kraju, za predsjedavajućeg privremene mandatno-imunitetne komisije predložen je Beganović Nasir, a ja za njegovog zamjenika. Na kraju je još bilo riječi o rasporedu sjedenja. Dogovoreno je da će nam se dostaviti tabela (koja odražava izborni rezultat), pa ako neko bude imao primjedbe, može ih iznijeti na sljedećem sastanku koji će imati za temu – izbor predstavnica i predstavnika u stalna radna tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Član 56. Poslovnika predviđa postojanje sljedećih radnih tijela: 1. Ustavnu komisiju; 2. Zakonodavno-pravnu komisiju; 3. Administrativnu komisiju; 3a. Komisiju za evropske integracije; 4. Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda; 5. Komisiju za bezbjednost; 6. Komisiju za izbor i imenovanje; 7. Komisiju za informisanje; 8. Komisiju za jezička pitanja; 9. Mandatno-imunitetsku komisiju; 10. Komisiju za jednakopravnost spolova; 11. Komisiju za lokalnu samoupravu; 12. Komisiju za pitanja mladih; 12.a. Etičku komisiju; 13. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku; 14. Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju; 15. Odbor za promet i komunikacije; 16. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju; 17. Odbor za pravdu i opštu upravu; 18. Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica; 19. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport; 20. Odbor za boračka i invalidska pitanja; 21. Odbor za rad i socijalnu zaštitu; 22. Odbor za zdravstvo; 23. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; i 24. Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam.

Još nije utvrđeno koliko mjesta u radnim tijelama „pripada“ Našoj stranci prema izbornom rezultatu, ali ću definitivno tražiti naše prisustvo u onim komisijama i odborima gdje možemo najviše doprinijeti realizaciji našeg programa iz protekle kampanje. Sastanak, koji je počeo u 12 sati, završio se nešto iza 12:40. O novom sastanku ćemo biti pravovremeno obaviješteni. Pretpostavljam da će to biti u toku sljedeće sedmice. Pred nama je mnogo posla.