Sud časti NS-a ima 5 (pet) članova/ica koje, u skladu sa ovim statutom, bira Kongres NS-a na mandat od 4
(četiri) godine.
Članovi/ce Suda časti NS-a ne mogu biti članovi/ce Predsjedništva NS-a ili Glavnog odbora NS-a.
Predsjednik/ca NS-a saziva konstituirajuću sjednicu Suda časti NS-a na kojoj članovi/ce između sebe biraju
predsjednika/cu Suda časti.
Sud časti NS-a djeluje u skladu sa pravilnikom o Sudu časti, kojega donosi Glavni odbor NS-a.
Generalni sekretar/ka NS-a dužan je pružiti organizacijsku i administrativnu podršku Sudu časti NS-a.