Na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva, klub vijećnika Naše stranke je zatražio pojašanjenje odnosa između Grada Sarajeva i Vijećnice. „Svjedoci smo da se u Vijećnici organiziraju događaji različitih sadržaja u organizaciji Grada Sarajeva i drugih subjekata, te da se prostori Vijećnice ustupaju na korištenje drugima. Pored toga javnost je informisana o mogućnosti svakodenvnog obilaska Vijećnice uz plaćanje ulaznice. Poznato je i da određeni broj ljudi svakodnevno radi na poslovima vezanim za upravljanje Vijećnicom“, rekao je Robert Pleše.

Pitanja vijećnika i vijećnica Naše stranke:

Ko je vlasnik Vijećnice (na osnovu važećih odgovarajućih dokumenata kojima se dokazuju vlasnička prava nad nekretninama) i na osnovu kojeg dokumenta Grad Sarajevo vrši poslove upravljanja Vijećnicom? Ko je donio odluku da se sjednice Gradskog Vijeća održavaju u Vijećnici? Na osnovi kojeg dokumenta je izvršeno zapošljavanje za obavljanje poslova u Vijećnici i vezane za Vijećnicu u organima Grada Sarajeva? Koliko je uposlenih u organima Grada Sarajeva koji vrše poslove vezane za Vijećnicu i u koje organe uprave su raspoređeni? Kada i gdje su objavljeni konkursi, odnosno oglasi, na osnovu kojih sistematiziranih radnih mjesta, te na koji način je izvršeno zapošljavanje ljudi koji vrše poslove u Vijećnici i vezano za Vijećnicu? Koliko je uposlenih državnih službenika i namještenika na poslovima u Vijećnici i vezano za Vijećnicu, te koji subjekt je utvrdio cjenovnik ulaznica za obilazak Vijećnice, odnosno cijene korištenja prostora Viijećnice za druge subjekte i po kojim kriterijima i na kojem propisu se zasniva nadležnost za takvo odlučivanje. Vijećnici su zatražili i odgovor na pitanje, na koji račun se uplaćuju sredstva koja se ostvaruju od naplate ulaznica za obilazak Vijećnice i mogu li se prepoznati u Budžetu Grada Sarajeva na prihodovnoj strani?