Potreba za sazivanjem vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koja je održana 29. decembra 2014. godine, ukazala se zbog činjenice da nova vlast u FBiH još nije formirana, i samim time nije postojala mogućnost za izglasavanje novog bužeta Federacije za 2015. godinu. Sa ciljem osiguranja finansiranja – ili kako je to federalni ministar finansija Ante Krajina opisao, „održavanjem toplog pogona“ – premijer Nikšić uputio je prijedlog odluke o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart 2015. godine sa sljedećim obrazloženjem:

„Zakonska obaveza za donošenje Odluke o privremenom finansiranju propisana je u članu 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14 i 13/14).

Prema članu 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ako Parlament ne donese budžet prije početka fiskalne godine, privremeno se, na osnovu odluke o privremenonm finansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta.

Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Odluka o privremenom finansiranju donosi Parlament. Privremeno finansiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na da 31. decembar prethodne godine. Budžet se mora donijeti najkasnije do 31. marta tekuće godine. Ukoliko sđe budžet ne donese do 31. marta, nakon toga neće se izvršavati rashodi u bilo koju svrhu osim otplate duga sve dok se budžet ne donese.

Vlada Federacije BiH je na 137. sjednici utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu. Zbog otežanih okolnosti u konstituisanju Parlamenta Federacije BiH, uključujući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i velikog rizika da isti neće biti konstituisan do kraja 2014. godine, a u cilju osiguranja sredstava potrebnih za nesmetano izvršenje obaveza iz osnova unutarnjeg i vanjskog duga, socijalnih davanja, invalidnina i penzija, pripremljena je Odluka o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine.

Privremeno finansiranje Federacije BiH zta period januar – mart 2015. godine urađena je na osnovu izvršenja za tri mjeseca u iznosu od 421.823.778 KM.“

 

Pored ove prve i najvažnije tačke, Dnevni red je predviđao i izjašnjavanje Zastupničkog doma Parlamenta FBiH o prijedlogu zakona i izmjenama i dopunama Zakona o budžetima FBiH, koji je predložen od strane klubova zastupnika u Predstavničkom domu SDA, HDZ i DF – po hitnom postupku. Naime, povod za ovaj prijedlog je situacija u Gradu Mostaru, tj. pravni i stvarni vakuum uzrokovan nepostojanjem Gradskog vijeća kao jedinog organa za donošenje gradskog budžeta i samim time nemogućnosti finansiranja osnovnih funkcija grada. Ova privremena odluka bi se odnosila isključivo na Grad Mostar, važila bi, po automatizmu, do donošenja Budžeta za 2015. godinu i na osnovu iste bi se finansirali samo oni programi koji su započeti u prethodnoj godini. Budžetski korisnici na osnovu ovakve odluke ne bi mogli zapošljavati nove radnike, niti inicirati nove ili proširene projekte i aktivnosti, sve do usvajanja Budžeta za 2015. godinu.

Prije prelaska na raspravu o ovim dvjema tačkama, rukovodstvo Zastupničkog doma predložilo je još jednu tačku Dnevnog reda, i to izbor i imenovanje preostalih članica i članova u radna tijela doma, s obzirom da su tijela zbog bojkota zastupnica i zastupnika iz SBB-a na prošloj konstituirajućoj sjednici ostala nepopunjena.

Dnevni red je usvojen. Onda smo prešli na glasanje o hitnosti postupka koji se odnosio na tačku 2 Dnevnog reda tj. na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH (Mostar).  Glasao sam za, kao što ću glasati i za sam prijedlog zakona, smatrajućim neophodnim obezbjeđenje finansiranja osnovnih funkcija grada koji godinama već, zbog nesposobnosti lokalnih političkih elita iz SDA i HDZ, nema gradsku vlast, i samim time je prinuđen tražiti ovakvo rješavanje svojih osnovnih potreba. Inače, jedini koji su se negativno izjasnili o hitnosti postupka su bili zastupnici iz SBB-a, iako su kasnije glasali za, kada se odlučivalo o finansiranju Mostara. Izgleda da su doslovno shvatili svoju funkciju opozicije i odlučili glasati protiv gotovo svega što trenutna novoformirana koalicija (SDA-DF-HDZ/HNS) stavlja kao radne zadatke ovog zakonodavnog tijela.

Onda je otvorena prva tačka. Privremeno finansiranje funkcioniranja Federacije. Ministar finansija gosp. Ante Krajina je dosta koncizno i razumljivo iznio razloge za ovakav prijedlog odluke, koji su identični sa obrazloženjem koje je pismenim putem dao premijer Nikšić. Kompetentnost i stručnost ministra Krajine, o kojoj su mi kolege iz stranke više puta već govorile, potvrđena je i u izlaganju koje nam je pružio. Ipak, za odlučivanje o ovom prijedlogu sam smatrao neophodnim dostavljanje materijala o pojedinačnim stavkama i iznosima. Ja ih, recimo, kao zastupnik nisam dobio. (Neke od mojih kolega iz DF-a, u redu ispred, su ih imali.) Suštinsko pitanje ovdje je na šta, konkretno, se troši više od 400 miliona maraka? Razumijem šta znači „topli pogon“, ali šta je sve uključeno u to? Kako bih se pravovremeno i adekvatno informisao, potrudio sam se da od kolega iza DF-a izmolim uvid u pojedinačne stavke. Ono što sam pročitao potvrdilo je moj početni naum da budem suzdržan. Tako sam i glasao. Dva su razloga. Prvi i najvažniji je što ne želim podržati praksu trošenja budžetskih sredstava kakva je bila do sada, pa i u ovakvim, vanrednim okolnostima (nepostojanje Budžeta, akutna ugroženost održavanja „toplog pogona“). Kap koja je prelila čašu je stavka koja nosi naslov „rezerva“. Tako se zove „lični keš“ premijera i njegovog zamjenika koji oni troše po svom nahođenju, a koji iznosi 37.250 KM za prva tri mjeseca 2015! Rečeno mi je da je ta diskreciona rezerva koja ne podliježe nikakvoj provjeri i uputama za način trošenja nekada iznosila čak 400.000 KM u godini! Za šta se troše ove pare? Zašto zamjeniku premijera treba „rezerva“? Drugi razlog za moju suzdržanost je proizilazio iz pretpostavke da će ovaj prijedlog o privremenom finansiranju svakako biti usvojen, te da moj glas tu neće biti presudan. (Moram priznati da bih u okolnostima nestabilne većine, i pored neslaganja i neprihvaćanja sa načinom trošenja novca naših građana, glasao za privremeno finansiranje, kako ne bih ugrozio funkcioniranje osnovnih usluga koje ovaj entitet pruža (grijanje, plate, penzije, itd.).)

Kao što rekoh, o  tačkama 2. (Mostar) i 3. (imenovanja u tijela) sam se pozitivno izjasnio. Kod treće tačke je zastupnik Osmanović (SDA) prigovorio presedanu sa prošle sjednice da se radna tijela izglasaju, te čak počnu s radom (o svom angažmanu u istima u sljedećem blogu!), bez da su popunjena tj. da se ne znaju svi njihovi članovi i članice. SBB je, da podsjetim, na prošloj, konstituirajućoj sjednici Predstavničkog doma iznio prigovor da je „zakinut“ tj. da je dobio rukovodstvo u „manje važnim“ komisijama i odborima pa je bojkotovao imenovanje svojih članica i članova u iste. Izgleda da su se predomislili. Marinko Čavara (HDZ) je, naposlijetku, pročitao imena novih članova i članica, te je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH mogla biti privedena kraju.

Opaska za kraj: bio sam isfrustriran količinom „ublehe“ i „šuplje priče“ koje pojedini zastupnici „prosipaju“ kada se jave za riječ. Od standardnih uvodnih floskula („Poštovane kolegice i kolege, uvaženi zastupnici, poštovani predsjedavajući i dopredsjedavajući, uvaženi gosti…“) koje su se neprestano ponavljale – uštedjeli bismo barem 10 minuta da to preskočimo – pa sve do čestitki za praznike i patetičnih poziva na brzo formiranje vlasti, na odgovoran rad itd., pa sve do često nesuvislih kritika pojedinačnih zastupnika SBB-a koje su išle u pravcu diskreditiranja novoformirane većine okupljene oko SDA-DF i HDZ/HNS. Iznimka je bila primjedba zastupnika HDZ 1990 dr. Zdravka Kuzmana, koji je istakao nedopustivost prakse privremenog finansiranja Grada Mostara, navodeći da je sramno da se izbori u Mostaru još nisu održali, da se odluke Ustavnog suda nisu usvojile jer ne postoji politička volja stranaka koje su sada u koaliciji, pa iz tog razloga nema gradske vlasti, Statuta, niti normalizacije života u gradu na Neretvi.