Danas je Dan osoba sa invaliditetom. Želio bih iskoristiti ovu priliku da ukažem na obavezu svih poslodavaca u entitetu Federacija BiH da u poštuju kvotni sistem zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakonska obaveza svih poslodavca u privatnom i javnom sektoru u Federaciji BiH je zapošljavanje osoba sa invaliditetom u određenom obimu i pod utvrđenim uslovima, za što mogu pronaći potpuno jasan i konkretan poslovni interes.

Članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji propisana je obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom po kvotnom sistemu, što znači da je svaki poslodavac, – kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, dužan, na svakog 16. og radnika, zaposliti jedno lice sa invaliditetom.

Samostalni poduzetnici- osobe sa invaliditetom ostvaruju pravo na novčanu nadoknadu po osnovu uplaćenih poreza i doprinosa, stimulans za pokretanje djelatnosti i stimulans za novo zapošljavanje osobe sa invaliditetom, kao i sufinansiranje programa/ projekata održivosti samostalne djelatnosti osoba sa invaliditetom.

Na slici se nalazi prijedlog novog međunarodnog simbola (ISA) koji promovira osiguranje pristupa bez diskriminacije osobama sa invalididetom.

Dodatne informacije po ovom pitanju možete pronaći na službenoj web-stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (http://fprzoi.ba/). Koliko mi je poznato, ovaj fond je nedavno dobio i svoj Za sve informacije, ideje i sugestije, stojim na raspolaganju.