Na današnjoj sjednici Parlamenta FBiH, sa 34 glasa za, 20 protiv i 12 suzdržanih, odlučeno je da prijedlog izmjene Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, koji je uputio zastupnik Naše stranke Dennis Gratz, bude pušten u javnu raspravu.

„Zastupnički dom je prilikom rasprave o izmjeni člana 18. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti pokazao značajnu dozu dobre volje za rješavanje problema na koji smo ukazali ovim prijedlogom. Nijedan od klubova zastupnika nije osporavao činjenicu da postojeći Zakon, odnosno njegov član 18. diskriminira diplomirane bibliotekare, jer ih prilikom konkurisanja za posao statusno izjednačava sa licima, koja uopće nemaju završen fakultet u toj oblasti“, kazao je zastupnik Gratz.

On je dodao da je prije sjednice očekivao da izmjena Zakona bude usvojena danas po skraćenom postupku, ali zastupnici iz Unsko-sanskog kantona su dali racionalnan razlog da prijedlog ide na dopunu.

„Mi smo, naime, predložili da stručne poslove u bibliotečkoj djelatnosti mogu samo obavljati diplomirani bibliotekari. Kolege su, međutim, ukazale na to da, naprimjer, u pojedinim krajevima FBiH, najprije u nekim ruralnim sredinama, postoje biblioteke, na čije bi se konkurse za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta teško mogli prijaviti diplomirani bibliotekari, pa bi te biblioteke bile ostavljene na cjedilu“, pojasnio je Gratz.

„Na kraju se Zastupnički dom odlučio da prijedlog ide u javnu raspravu, s preporukom da bude dopunjen na sljedeći način: dipl. bibliotekari trebaju imati apsolutno prvenstvo na konkursu, ali u slučaju da se nijedan diplomirani bibliotekar nije prijavio na konkurs, onda mogu nastavnici bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti da apliciraju za to radno mjesto“, dodao je.

Gratz je poručio da suština izmjene, koja treba da zaštiti prava dipl. bibliotekara, ne smije biti ugrožena, te da bi javna rasprava trebala ići u smjeru dopuna i preciziranja. „Sve stručne asocijacije imat će priliku da učestvuju u javnoj raspravi, koja objektivno ne bi trebala dugo da traje, a nakon koje će se glasati o konačnom prijedlogu“, zaključio je Gratz.