Vedran Grebo, vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, podnio je inicijativu za uvođenje E-Tendera u sistem javnih nabavki u Općini Stari Grad. E-Tender sistem predstavlja sasvim novi, za naše prilike može se reći  čak i inovativan i revolucionaran, sistem sprovođenja javnih poziva i tenderskih procedura u lokalnoj zajednici.

E-Tender u principu predstavlja aukcijsku formu natjecanja zainteresovanih strana po određenom javnom pozivu. Aukcija se organizira od strane Općine na određeni datum i u tačno određenom i ograničenom vremenskom periodu (6 sati npr.), unutar kojeg se svi prijavljeni učesnici natječu svojim ponudama. Aukcija se može sprovoditi po pricipu „ko ponudi manje“ (za izvođenje građevinskih radova npr.) ili „ko da više“ (prodaja imovine ili davanje u zakup poslovnih prostora), s tim da jedan ponuđač može više puta korigovati svoju ponudu kako bi pobijedio na tenderu. Svi prijavljeni učesnici dobijaju svoju šifru koju koriste prilikom nadmetanja i natječu se anonimno, a prije nego dobiju pravo da se natječu sistem ih provjeri da li zadovoljavaju sve zakonom predviđene uslove (registracije, uvjerenja, eventualne kazne ili zabrane, neizmirene obaveze itd.). Sistem automatski i samostalno ocijenjuje pristigle ponude, rangira ih i proglašava pobjednika bez uplitanja ljudskog faktora i bez potrebe potrebe za osnivanjem raznih komisija. Pobjedniku na aukciji, sistem generira potvrdu sa upisanim osnovnim podacima i šifrom i obavještava pobjednika da dostavi u određenom veremenskom roku (vrlo kratkom) sve dokumente vezane za tender na kom je on odabran za najpovoljnijeg učesnika.

„E-tender“ ne poznaje ikakvu opravdanu sumnju za bilo kakav prigovor po osnovu žalbe bilo kojeg učesnika tako da tenderi po ovom principu se nikada ne ponavljaju ili popularnije „padaju“ ali i ne postoji mogućnost od „namjernog“ obaranja tendera u smislu da se time postigne pregovaračka procedura koja se sprovodi nakon što se 2-3 puta obori tender a sama je u skladu sa ZJN jer kad projekat doživi stadij pregovaračke procedure onda je i mogućnost malverzacije i korupcije veoma izvjesna i moguća.

Ovo prije svega smanjuje troškove Općine pri sprovođenju ovih procedura a ujedino i skraćuje vrijeme potrebno za cijeli postupak. Uvođenjem procedure javne nabavke po proncipu „e-tendera“ u općinu Stari Grad Sarajevo, također se želi postići visoki stepen transparentnosti u procedurama javne nabavke.

Uspostavom ovakve procedure izbjegla bi se pojava bilo kakve korupcije u samom procesu tenderske nabavke ali bi se takođe eliminisao i jedan vid „diskriminacije“ onih privrednih subjekata koji imaju bilo koga (od porodice ili uže familije) zaposlenog u općinskim strukturama jer po sadašnjim pravilima oni ne mogu učestvovati na bilo kakvom natječaju koji raspiše općina u skladu sa svojim potrebama. Implementacijom e-tenderske procedure ovakvi privredni subjekti mogu potpuno ravnopravno učestvovati na svim tenderima općine bez bojazni da se ovakvim privrednicima može uopće „pogodovati“ u bilo kakvom smislu.

Sama procedura implementacije ovakvog sistema općinu ne bi koštala mnogo novca, sa minimalnim finansijskim potrebama za održavanje softvera (par hiljada KM na godišnjem nivou). Ugradnja cijelog sistema u postojeći sistem Općine bi trajala oko 2 mjeseca. Zbog visokog nivoa autonomnosti ne bi postojala potreba za eventualnim dodatnim obukama i edukacijama zaposlenika općine.

„Osim svega navedenog, Općina Stari Grad Sarajevo bi bila jedna od prvih, ako ne i prva, općina koja je riješila da unaprijeđuje i tehnološki usavršava svoje usluge prema građanima, te bi služili kao svijetao primjer i drugim jedinicama lokalne zajednice u bližem i širem okruženju.

Ovim putem pozivamo nadležnu službu da nam do iduće sjednice vijeća pripremi određenu informaciju po ovom pitanju, te da nam daju svoju ocjenu mogućnosti implementacije ovakvog sistema u našoj Općini. Također molimo da se ova inicijativa uputi i prema nadležnim institucijama na drugim, višim nivoima (Agencija za javne nabavke), kako bi dobili određene povratne informacije“, rekao je Grebo.