Vedran Grebo, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, ukazao je na potrebu veće zastupljenosti zaštite starih zanata kao i promocije turizma u općinskom budžetu u 2015. godini. “Jedna od najvažnijih i najperspektivnijih privrednih grana za nasu općinu jeste sigurno turizam. Iako je općina nažalost uskraćena za direktno finansiranje od turističkih taksi i boravišnih pristojbi, čime joj se oduzima nadležnos, ali i umanjuje motivacija, te interes za aktivnijim učesćem u razvoju i upravljanju turizmom, ne smiju se zaboraviti tzv. indirektni prihodi od turizma koji itekako utiču na budžet općine kao jedinice lokalne samouprave.”

Tu je između ostalog, posebno važno pitanje prihoda od zakupa poslovnih prostora, javnih površina, te porezi na promet nepokretnosti. “Sa tog aspekta općina itekako ima interesa u turizmu i treba bez sumnje da poduzme značajnije aktivnosti u tom polju. Trenutno, nažalost općina vrlo malo ili nimalo ne ulaže u turizam, što se moze vidjeti analizirajući budžet za predhodnih nekoliko godina,” kazao je Grebo.

Grebo je zatražio da se planira finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti starih zanata, između ostalog i oni vezani za osnaženje poslovanja, promocija starih zanata te sajmova. “Ne treba ni dodatno obrazlagati šta stari zanati sa Baščaršije znače za našu općinu. Stare zanate treba zaštititi i razvijati kao neprocijenjivo kulturno naslijeđe, kao neodvojivi dio identiteta čaršije i grada, ali i kao izvanredan turistički resurs.”

Iako nasa općina vec pomaže rad starih zanata, kroz umanjenje zakupnine naprimjer, evidentno je da stari zanati izumiru, te smatramo da je potrebno uraditi dodatne napore u njihovom očuvanju. U saradnji općine i predstavnika zanatlija potrebno je i poželjno definisati najbolji najoptimalniji način finansiranja ovih aktivnosti.

Grebo podvlači bitnost strateškog pristupa. “Potrebno je planirati izradu planskih dokumenata u segmentu razvoja turizma i zastite Baščaršije. Ovakvi dokumenti su ključni temelj za sve buduće aktivnosti, te ujedno oslikavaju pozitivne namjere, napore i spremnost opcine da učestvuje u razvoju turizma, te na kraju krajeva, od njega više profitira. Također, uz ovakve strateske dokumente postajemo kredibilniji potecijalni aplikant na pozive i grantove međunarodnih organizacija koje finansiraju projekte iz oblasti turizma, kulturnog naslijeđa. Smatramo da općina ipak nema dovoljno jake resurse da bude nosilac izrade ovih važnih strateskih dokumenata, te predlažemo planiranje finansiranja angažovanja vanjskih stručnih saradnika u 2015.godini.”

Grebo je zatražio realizaciju subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. “Stavka subvencije za potporu i promociju obrta, planirana sredstva u Budžetu za 2014. Godinu su iznosila 100.000 KM, a izvršena sredstva 0 KM. U Nacrtu Budžeta za 2015. godinu sredstva za ovu stavku iznose 0 KM. Mišljenja smo da Općina mora na svaki mogući način promovirati i davati potporu obrtništvu i da bi ova sredstva na najbolji mogući način pomogla našim privrednicima.”