Općinski vijećnik Vibor Handžić ukazao je na kontinuiran enormni porast izdvajanja za stavku ‘izdaci za bruto plaće svih zaposlenika’, koje je u nacrtu budžeta za narednu godinu uvećano sa 5 211 000 na 5 650 000 konvertibilnh maraka.

„Također, stavka naknade troškova zaposlenih, s obzirom na povećanu stavku bruto plate, logično raste po pojedinim stavkama, kao što su izdvajanja za topli obrok, regres, kupone za prevoz, jubilarne nagrade. Ovaj porast nedvosmisleno ukazuje ne na povećanje pojedinih plata, već na novo prekomjerno i nepotrebno zapošljavanje u Općini“, kazao je Handžić.

„Građani trebaju znati i da stavka „Otpremnina za rješavanje prekobrojnosti“ u iznosi od 90.000 KM u 2014. godini uopće nije realizirana, a u 2015. godini za ovu stavku nije planirana niti jedna jedina KM, što ukazuje samo na povećanje broja zaposlenih u Općini, što je katastrofalno“, zaključuje Vibor Handžić te ukazuje da su i građani prepoznali ovo pitanje u toku javnih rasprava.

Handžić je upozorio i na potrebu revidiranja ugovora o djelu, te provjeriti vezu poslova koji se obavljaju untuar njih sa samom sistematizacijom poslova i radnih mjesta u općini. Vijećnici Naše stranke, Vedran Grebo i Vibor Handžić, svoje komentare su uputili prema Službi Općinskog vijeća te Službi za finansije. U sklopu Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Sarajevo će se pratiti samo izvršenje budžeta, a brojni komentari građana pomogli su pripremi komentara na nacrt budžeta.