Programska platforma Naše stranke

Naša stranka je na Trećem kongresu Naše stranke 2015. usvojila Programsku deklaraciju.

Preuzmite ovdje dokment: Programska deklaracija

Ranije objavljene deklaracije i dokumenti

Naša stranka je u svojoj historiji objavila 7 osnovnih dokumenata kroz koje su ocrtavana naša politička stajališta.

To su:  Uvod, Opći programski ciljevi, Opći programski principi, Nova Bosna i Hercegovina, Programska opredjeljenja, Manifest i Treći put.

Premda postoje stanovite razlike među dokumentima, nepromijenjena je crvena nit koja ih čini jedinstvenim. Usvojivši socijal-liberalizam kao vlastitu odrednicu, Naša stranka je dopunila svoj politički identitet koji je prethodno bio u znaku liberalizma.

Uvod govori o uzrocima neprestane političke krize u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, jednako kao i o posljedicama vladavine nacionalnih stranaka na sve oblasti društva. Uvod predstavlja prvu stepenicu u ideološkom razvoju Naše stranke, budući da je njime izraženo nezadovoljstvo postojećim stanje i kritičko preispitivanje dosadašnjih modela.

Uvod

Općim programskim ciljevima i Općim programskim principima predstavljeni su dugoročni, strateški ciljevi i osnovne vrijednosti na kojima se temelji naša politička borba. Tim dokumentima prebačen je fokus sa kritičkog negiranja vladajućih politika  na pozitivno definisanje političkih stajališta Naše stranke.

Opći programski ciljevi

Opći programski principi

U Programskim opredjeljenjima smo pak po prvi put niz konkretnih ekonomskih mjera u skladu sa našim socijal-liberalnim opredjeljenjem.

Programska opredjeljenja

Dokumentom Nova Bosna i Hercegovina dopunili smo našu kritiku Dejtonskog ustava i etničkog principa na kojem počiva – definiranjem pozitivnog ustavno-pravnog okvira za koji ćemo se boriti, a koji utvrđuje BiH kao modernu, demokratsku, pravnu i sekularnu  državu.

Nova Bosna i Hercegovina

Na prvom kongresu Naše stranke 17. aprila 2010. godine saželi smo naše ideološke teze u kraćem dokumentu pod nazivom Manifest novog puta za evropsku Bosnu i Hercegovinu.

Manifest

U dokumentu Treći put o BiH smo otklonili svaku mogućnost zabune, objasnivši suštinsku razliku našeg političkog stava s jedne strane, i nacionalističkog i socijalističkog, s druge i treće strane.

Treći put o BiH

Koristeći se iskustvom koje smo stekli na političkoj sceni Bosne i Hercegovine u godinama od osnivanja, ali i znanjima naših članova koji su nam pristupili nakon objavljivanja prethodno navedenih dokumenata, već smo u programu za protekle izbore redefinisali, dopunili i u vezi sa konkretnim problemima opisali naše socijal-liberalne stavove.

U sklopu idućeg kongresa stranke, u aprilu 2015. godine predstavićemo dokumente koji će obuhvatati ideje iz dosadašnjih dokumenata, a koje još uvijek zastupamo, dopunjene sa novim, a sve u skladu sa našom generalnom socijal-liberalnom orijentacijom.