„Ovaj je budžet sam sebi svrha, odnosno onima koji ga troše na ovaj način“ – rekao je Ibrahim Obhođaš, vijećnik Naše stranke u Općini Novi Grad, povodom usvajanja budžeta u toj općini za 2018. za koji nisu glasali vijećnici Naše stranke.

Budžet za 2017. bio je 38,18 miliona, a za 2018. 41,87, što je veće za 9,66 posto. Prema Obhođašu radi se o nerealnoj procjeni, tj. prenapuhivanju: „Prenapuhivanjem budžeta dolazimo u situaciju njegovog neostvarenja, kao što se nijedan prethodni nije realizovao, pa onda imamo situaciju da se projekti ili infrastrukturni ili prema privredi ne realizuju u planiranom iznosu, a, s druge strane podrazumijeva se da će se plate i svi ostali tekući troškovi realizovati.“

Paradoksi usvojenog budžeta kriju se u više stvari od kojih Obhođaš ističe dvije. Prosječna plata u opštini Novi Grad je 868 KM dok je prosječna plata u opštinskoj administraciji povećana i sada iznosi 1350 KM. Radi se o neto iznosima. Druga stvar je činjenica da je Novi Grad opština s najvećim vanjskotrgovinskim deficitom, a da u budžetu nema mjere koja bi ga smanjila.

„Zanimljivo je“, kaže Obhođaš, „da su izdaci za materijal i usluge povećani za 220.000, a najveća povećanja imaju putni troškovi, nabavka materijala i tekuća održavanja, dok tekući transfer poljoprivredi iznosi 219.000 KM. Šta, objektivno, može više uticati na smanjenje vanjskotrgovinskog deficita i poboljšanje standarda građana – poljoprivredna proizvodnja ili kancelarijski materijal i putovanja općinara o čijim učincima nemamo nikad nikakav izvještaj?“

Osim poljoprivrede, privredi je u cjelini data mala podrška: „Nema podrške privredi u smislu stvaranja nove vrijednosti usmjerene ka izvozu i smanjenju vanjsko-trgovinskog deficita.“

S druge strane, budžet je nekompatibilan s dokumentima s kojima bi morao biti usklađen. Takva je Strategija razvoja opštine Novi Grad od 2016. do 2020. U budžetu nema niti jedne stavke koja bi garantirala implementaciju bilo čega navedenog u Strategiji. Iz Naše stranke su predložili izradu Stategije ubrzanog razvoja opštine od 2018. do 2020., i usklađenje budžeta s tom novom strategijom, ali taj prijedlog nije prihvaćen.

U budžetu je i cijeli niz stavki koje traže dodatna pojašnjenja. Obhođaš pita: „Zašto smanjujemo sredstva za realizaciju projekata u oblasti vodovoda i kanalizacije? U prošlogodišnjem budžetu iznosila su 2.554.100, a sad 1.430.000. Tamo stoji stavka – nabavka teretnog i kombi vozila, ali ne stoji za čije namjene se nabavlja, itd.“

Zbog svega navedenog, glasanje za ovakav budžet bilo bi glasanje protiv građana.