Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo prihvatilo je inicijativu zastupnika Naše stranke Edina Forte, kojom je tražio donošenje novih propisa, sa ciljem boljeg regulisanja prava osoba sa oštećenjem sluha i osoba sa oštećenjem vida. Inicijativa je pokrenuta na prijedlogUdruženja za podršku djeci s teškoćama sluha i govora “Eho”.

Konkretno, riječ je o izmjenama Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka.

„Dobro je i važno je što je Ministarstvo pozitivno reagovalo. Izmjene ove Uredbe će unaprijediti status određenih kategorija lica s invaliditetom na što su ranije ukazali i iz udruženja koja okupljaju paraplegičare, slijepe, slabovidne i gluhe“, kazao je Forto.

Ovo je već druga prihvaćena inicijativa zastupnika Forte u ovoj oblasti. Ranije, u novembru mjesecu, u saradnji sa Odborom za prava osoba s invaliditetom NS-a, Forto je uputio i dobio pozitivan odgovor na inicijativu za pokretanje obrazovnog programa za ortoprotetičke tehničare (izrađivače ortopedskih pomagala) u okviru sistema dodatnog osposobljavanja lica sa završenom srednjom stručnom spremom.

“Kako Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u Finansijskom planu za 2016. godinu nije imao osigurana sredstva za finansiranje planiranih izmjena, izmjene i dopune Uredbe će se izvršiti u prvom polugodištu 2017. Očekujem da se u konsultacije o izmjeni Uredbe uključe predstavnici udruženja koja djeluju na zaštiti prava osoba sa invaliditetom”, zaključio je Forto.