Zastupnica Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirjana Marinković – Lepić  je sa svojom kolegicom Editom Đapo (SBB) i kolegom Sašom Magazinovićem (SDP) podnijela zastupničku inicijativu da se u Zakon o javnim nabavkama BiH uvrsti kriterij „zelene javne nabavke“ kao instrument zaštite okoliša kojim se potiču zaštita okoliša i održivi razvoj. Inicijativa također apeluje i na sve javne institucije na drugim nivoima vlasti da donesu akcione planove u kojima se navode aktivnosti i mjere podrške za zelenu ili održivu javnu nabavku.

U obrazloženju inicijative stoji kako je „zelena javna nabavka“ definisana u Komunikaciji Europske komisije „Javna nabavka za bolji okoliš“ kao postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tokom svog životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od robe, usluga i radova sa osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. Direktive EU o javnim nabavkama iz 2014. godine omogućuju javnim ustanovama da uzmu u obzir pitanja zaštite okoliša tokom izrade poziva za javne nabavke, u okviru samog postupka nabavke, te tokom izvršenja ugovora, gdje se ne gleda samo nabavna cijena nego se nastoji osigurati minimalni nivo usklađenosti ugovarača i podugovarača sa propisima o zaštiti okoliša.

Za svaku grupu proizvoda određuju su mjerila ili kriteriji koji sadrže ključne utjecaje na okoliš, kakvi su potrošnja resursa i energije, djelovanje na biodiverzitet i eutrofikaciju, toksičnost, emisija zagađujućih materija, stakleničkih gasova i CO2, nastajanje otpada i slično. Primjeri roba i usluga za koje se primjenjuju kriteriji zelenih javnih nabavki su energetski efikasni računari, izbjegavanje plastične ambalaže, reciklirani papir, električna energija iz obnovljivih izvora, usluge čišćenja sa pri kojima se koriste ekološki proizvodi za čišćenje, električna i hibridna vozila i vozila sa niskom emisijom štetnih gasova…

„S obzirom na to da javni sektor u BiH učestvuje u društvenom bruto proizvodu u velikom procentu, omogućavanje javnim institucijama da kupuju robe i usluge sa manjim utjecajem na okoliš će u velikoj mjeri doprinijeti lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim ciljevima održivog razvoja“, stoji u inicijativi zastupnice Mirjane Marinković-Lepić i njenih kolega.