Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je inicijativa Lamije Tiro, vijećnice Naše stranke u Centru, da se na na web stranici Općine vodi registar vijećničkih inicijativa i pitanja, koju je podnijela na prijedlog članice Naše stranke Aide-Koluder Agić.

“Drago mi je što je Vijeće prepoznalo važnost ove inicijative i nadam se da će uskoro biti realizovana. Registar će sadržavati imena vijećnika, broj podnesenih inicijativa i pitanja, kao i njihov sadržaj, kako bi se u svakom trenutku građani mogli upoznati sa radom vijećnika”, rekla je Tiro.

Vijećnica Naše stranke ističe da će se građanima otvoriti i prilika da prate realizaciju inicijativa koje su predložili.

“Objavljivanje registra na web stranici je važno i zbog transparentnosti rada Vijeća, informisanosti građana o podnesenim inicijativama i aktivnostima vijećnika kojima su oni dali svoj glas. Osim toga, građani se obraćaju vijećnicima s određenim problemima koje vijećnici plasiraju kao inicijative i važno je da sami građani mogu pratiti razvoj tih inicijativa”, dodala je Tiro.