Naša stranka Lukavac je u više navrata tražila od općine da se izrada Prostornog plana Lukavac provede kroz javne rasprave i učešće građana. Međutim, nakon što je isti usvojen bez ikakvog uključivanja građana, sada općina sa nastavlja sa praksom da se prostorna dokumentacija donosi ne vodeći računa o javnosti, pa će se javne rasprave za regulacione planove provoditi u toku izborne kampanje.

“Zatražili smo da općinske službe pomjere ovu raspravu za period nakon izbora, kako bi se spriječila politizacija ovog pitanja, te ucjene prema građanima i građankama Lukavca. Ukoliko to ne učine, pozivamo građane da se organizuju i konkretnim komentarima i učešćem zaštite sredinu u kojoj žive. Naša stranka je spremna da zajedno označimo probleme s kojima se suočavate i predložimo rješenja koja bi za građane vašeg naselja i mjesne zajednice bila najbolja“, kazao je Nusret Ćurović iz Naše stranke Lukavac.

„Mi smo u posljednja četiri mjeseca provodili aktivnosti na pokretanju inicijativa da se dijelovi prostora, u zonama regulacionih planova koji ih obuhvataju, urede prema potrebama građana, za šta dobijamo potpise podrške građana nastanjenih na tom prostoru. S tim u vezi, nadležnom općinskom organu za pripremu i izradu regulacionih planova, dostavili smo inicijativu sa potpisima podrške više od 250 građana MZ Lukavac Grad, kako bi se u nekim dijelovima grada zaštitile, i kao parkovi sa igralištima za djecu, uredile preostale zapuštene i neigrađene površine“, dodao je Ćurović.

„Ono što je važno jeste da nas građani obavijete o lokacijama ranije dodijeljenog opštinskog zemljišta koje u zakonskom roku nije privedeno namjeni, kako bi spriječili moguće malverzacije i zloupotrebe istim. Na vaš zahtjev doći ćemo u bilo koji dio opštine, napraviti fotografiju ili video zapis, te nadležnom organu podnijeti prijedlog za unošenje sporne parcele u nove regulacione planove sa novom namjenom. Možemo utjecati na to kako se uređuje prostor u kojem živimo, te je Naša stranka spremna pružiti podršku svakom građaninu i građanki Lukavca“, zaključio je Ćurović.