Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, Amela Topuz i Vernes Ćosić će iznijeti amandmane kluba vijećnika Naše stranke na prijedlog budžeta za 2015. Godine.

Stav Kluba vijećnika NS u OV, a i generalno Naše stranke je da se povećanje izdvajanja za plate i naknade,kao i za materijal i usluge u iznosu većem od 800.000 KM, nije u skladu sa trenutnom ekonomskom, socijalnom situacijom kako u zemlji,tako i u lokalnoj zajednici te se kosi sa principima i politikama NS.

Istaknute su kritike veane za stvarnu unutrašnju organizacija Javnog preduzeća Lokom, preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanja objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo, za koje je raspoređeno skoro 500 hiljada maraka na različitim budžetskim linijama.

Ono što je pozitivno u budžetu za 2015.godinu, su transferi za stipendiranje učenika i studenata,naknade za porodilje,te nekoliko kapitalnih projekata rekonstrukcija škola,doma zdravlja te izgradnja IX transferzale. Ono što nedostaje u budžetu ,a vrijeme je već odavno za to, da se prilikom njegovog usvajanja znaju korisnici i prijedlozi utroška sredstava iz oblasti vodovoda,kanalizacije,popravke ulica,trgova itd,kako bi građani koji su bili prisutni na raspravama u MZ znali već sada šta će se u njihovoj MZ raditi i da li će njihovi prijedlozi biti prihvaćeni.

Naša stranka je za budžet 2015.godine ponudila amndmane u iznosu od 400.000 KM,kako bi pospješila aktivnosti i realizaciju projekata iz obrazovanja(utopljavanje škola i vrtića),podržale aktivnosti za prevenciju narkomanije,aktivnosti dnvenog centra,zapošljavanja pripravnika,implementaciju strategije za mlade,postavljanja video nadzora na osjetljivim lokacijama,popravkama na dječjim i sportskim igralištima,popravke prostora biblioteke,izgradnje rampi za invalidna lica, te izrade porjetne dokumentacije i početka radova na prostoru za centar za zdravo starenje.

Obzirom da nijedan amndman NS nije prihvaćen,te da nismo osjetili dobru namjeru predlagača budžeta da koriguje izdvajanja za plate i materijalne troškove,Klub vijećnika NS neće podržati ovakava prijedlog Budžeta za 2015.godinu.