Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti otvorenih sportskih i dječijih igrališta na području ove sarajevske općine. Aktivisti Naše stranke su izašli na teren i na primjeru jednog lokaliteta, konkretno dječijih igrališta u naselju Alipašino polje C Faza, izvršili poređnje stvarnog stanja u odnosu na prezentovano.

IMG_20160625_142617„U zvaničnom pregledu je konstatovano da će se na igralištima na kojima su primjećena oštećenja i koja mogu predstavljati opasnost za korisnike sportskih i dječijih igrališta u što kraćem roku, čim se za to steknu uslovi, izvršiti  radovi na sanaciji. Među navedenim oštećenjima, evidentirano je i da je potrebno „učvrstiti konstrukciju plave ljuljačke na lokalitetu Alipašino Polje C Faza – Igralište VI“, i to kao jedino oštećenje na igralištima na Alipašinom polju u C fazi. Na kraju informacije se navodi da su na ostalim igralištima prema mišljenju monitoring timova oštećenja takva da ne predstavljaju opasnost po korisnike sportskih i dječijih igrališta“, kazala je predsjednica OO Naše stranke Novi Grad Lejla Brčić.

Članovi Naše stranke Haris Karabegović i Davor Biloš, napravili na ovom lokalitetu fotografje koje jasno pokazuju sasvim drugačije i vrlo zabrinjavajuće stanje. „Prema onome čemu svjedočimo na terenu je više nego očito da je informacija o potrebi sanacije samo jedne ljuljačke na ovom lokalitetu, u najmanju ruku neozbiljna. Također navoditi samo nesavjesnost građana kao uzrok defekata na igralištima je vrlo paušalno, posebno kada imamo u vidu da neka od igrališta nisu održavana i po nekoliko godina i na njima se vidi ozbiljan uticaj zapuštenosti, uticaj vremenskih prilika kao i istrošenosti materijala“, izjavio je Karabegović.

IMG_20160625_143106„Nažalost, stanje igrališta vidljivo na fotografijama sa lokaliteta Alipašino polje nije izolovana pojava. Slična ili lošija situacija je i na drugim lokalitetima na području opštine kao što su Dobrinja, Mojmilo, Vojničko polje“, dodao je Karabegović.

„Čak i više od nesavjesnog pristupa prilikom izrade jedne ovako važne informacije, te prikazivanju podataka koji ni približno ne odgovaraju stvarnom stanju, zabrinjava zanemarivanje Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo, koju je donijela Vlada KS. Naime, iako se u Informaciji Načelnik poziva na pomenutu Uredbu, kao osnov za djelovanje po ovom pitanju, samo površnom analizom Uredbe evidentno je da su općinske vlasti odstupile od provedbe iste u praksi“, napominje Karabegović.

Na sve navedeno ukazao je vijećnik Naše stranke pri OV Novi Grad Vernes Ćosić koji je na sjednici prilikom razmatranja ove informacije, pored iznošenja konstatacija, tražio od općinskih vlasti prioritetno i bezuslovno poštivanje Uredbe o o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo.

IMG_20160625_142739 „Uredba predviđa formiranje i stalni nadzor Komisije za procjenu stanja dječijih i sportskih igrališta,  sastavljene od predstavnika nadležnog komunalnog preduzeća i općine na području Kantona Sarajevo. Također, dječija i sportska igrališta moraju imati informativni pano, postavljen na vidno mjesto koje će postaviti nadležno komunalno preduzeće sa podacima o nazivu i namjeni igrališta, podacima o spravama i rekvizitima, nazivom investitora i pravnog lica koje održava igrališta. Kao posebno važnu, istakao je uredbom propisanu obavezu nadležnih da se u roku od 7 dana od dana kada se konstatuje neispravnost izvrši uklajanje sprava i rekvizita za koje se utvrdi da su neispravni, kao i obaveza općine da obezbjedi sredstva za ovu namjenu, a ne kako to Informacija predviđa „čim steknu uslovi za to“, upozorio je Ćosić. Pored ovoga, Ćosić je zatražio, zbog iznimne društvene važnosti, da se ova problematika u budućnosti razmatra  kao Izvještaj i omogući konstruktivna i svrsishodna diskusija, a ne, kao do sada, da se Vijeće informativno upoznaje sa situacijom, bez mogućnosti stvarnog utjecaja na temu koja se prezentuje.