Gradski odbor Naše stranke Bihać usvojio je principe izmjena i dopuna Statuta Grada Bihaća, a na temeljima principa Naše stranke o jačanju jedinica lokalne samouprave, većeg učešća građana u procesu donošenja odluka i zaštiti ljudskih prava na razini lokalne zajednice.

Iz Naše stranke poručuju da ponuđeni nacrt Statuta koji je trenutno u javnoj raspravi, ne nudi rješenja za  kvalitetnije i demokratičnije upravljanje Gradom, te su s tim u vezi ponudili konkretna rješenja kojim će se osigurati da Statut Bihaća sadrži kvalitetan okvir koji će ohrabriti razvoj, povećati transparentnost u odlučivanju i zaštititi lokalnu samoupravu od zloupotreba i nezakonitog postupanja pojedinaca.

Planovi za razvoj i prilike za one koji su marginalizovani

Naša stranka traži da se Statutom utvrde rokovi donošenja zakonom obaveznih planskih razvojnih dokumenata iz vlastite nadležnosti Grada Bihaća, a posebno: Program stvaranja uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje, prostorni plan, urbanistički plan i provedbeni planovi, utvrđivanje politike koritištenja i utvrđivanje visine naknade za korištenje javnih dobara, utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem, utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom grada.

U tom pravcu treba ići i kada su u pitanju rokovi za usvajanje godišnjih planova rada i poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova, i da se imenovanje i razrješenje upravljačkih struktura vrši isključivo na osnovu ocjene izvršenja usvojenih planova rada i poslovanja, a ne subjektivnim procjenama i političkim trgovinama na uštrb građana.

Preporučeno je da se Statutom propiše obaveza revizije postojećih i donošenja novih propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz vlastite nadležnosti Grada koji će uvažiti teški socijalni status građana ali i zaustaviti evaziju izvornih prihoda Grada na račun tzv. „investitora“ i velikih privatnih i javnih kompanija.

Naša stranka će zagovarati da se sa ciljem vođenja ravnomjerne politike razvoja Grada utvrde kriteriji i parametri za dosljedno vođenje takve politike, kojim će marignalizirane zajednice dobiti priliku kroz pravedno učešće u raspodjeli dobara.

Naša stranka zagovara da Statut u sebi sadrži odredbe kojim će se ohrabriti konkretne mjere osiguranja prednosti u zapošljavanju za žene i mlade, kao i ograničavanje prostora korupciji i zapošljavanju po podobnosti.

Protiv zloupotreba i samovlade

Naša stranka je zatražila da  se maksimalan broj savjetnika Gradonačelnika Grada Bihaća utvrdi Statutom, te da javnost s pažnjom prati i druge odredbe, u kojima bi se mogle otvoriti mogućnosti zloupotrebe.

Protiv samovlade gradonačelnika je svakako i borba za veće direktno učešće. S tim u vezi, zatraženo je da se izmjene i dopune odredbe o referendumu, na način da 10% građana upisanih u centralni birački spisak mogu zatražiti provođenje referenduma i da Gradsko vijeće u tom slučaju ne može „odlučivati o prijedlogu za raspisivanje referenduma“ , već samo o načinu provođenja referenduma. Isto tako, slijedom pravnih stečevina demokratskih društava, odluka o referendumu se donosi ako se za nju izjasni većina birača koji su pristupili referendumu , a ne kako u Nacrtu Statuta stoji : „ 50 % plus jedan birač upisan u centralni registar birača“ . Ovom odredbom direktno se krši Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, koja je sastavni dio ustavnog sistema BiH i FBiH , kojom je garantovano pravo na neposredno odlučivanje građana.

Tražit ćemo i da se Statutom omogući i anonimno podnošenje prigovora i pritužbi, uz obavezu nadležnog Gradskog organa da nakon ispitivanja prigovora i pritužbi, periodično javno objavi sve navode o podnesenim prigovorima i pritužbama uz zaštitu ličnih podataka, kao i mjere i aktivnosti koje je organ poduzeo u slučaju osnovanih prigovora i pritužbi. Na tom tragu je i obaveza donošenja akcionog plana borbe protiv korupcije i planova integriteta u skladu sa zakonom.

Statutom se moraju propisati obaveze koje će osigurati veću transparentnost rada Gradskog vijeća i Gradskog organa uprave sa Statutom utvrđenom obavezom javnog objavljivanja informacija. Predlažemo da se periodično javno objavljuju sve: donacije, grantovi, poticaji, utrošena sredstva za projekte, javne nabavke, iznosi i podaci o potraživanjima Grada Bihaća, dospjele a neizmirene obaveze Grada, periodično izvršenje planiranih izvornih prihoda, najveće godišnje isplate zaposlenim u gradskim institucijama i dr.

Da se u postupku donošenja Budžeta Grada Bihaća porezni i izvorni prihodi za narednu godinu iskazuju na osnovu izvršenja prethodne godine, a da se sredstva ostvarena prodajom imovine mogu koristiti samo namjenski za kapitalne izdatke.

Učešće građana u raspravi

U procesu donošenja odluka u Gradu Bihaću, potrebno je osigurati da se Statutom propiše obaveza predlagača i način provedbe javnih rasprava radi zaštite prava učešća građana u procesu donošenja odluka. Dosadašnja praksa je pokazala da je učešće građana u javnim raspravama samo formalna, jer nije bila propisana obaveza predlagača da uvaži prijedloge i sugestije, ili ako odbija prijedloge građana, da to obrazloži na sjednicama Gradskog vijeća.

Imajući sve ovo u vidu, Gradski odbor Naše stranke Bihać poziva građane da podrže prijedloge Naše stranke, ili da se aktivno uključe u postupak donošenja Statuta Grada Bihaća. Zajednička nam je odgovornost za budućnost Grada, za uspostavu drugačijih demokratskih odnosa. U našem političkom sistemu opstanak na vlasti uopće ne stoji u zavisnosti od uspjeha, istinoljubivosti i izvršenja obećanja onih koji vladaju, nego samo i jedino od stupnja korupcije i nagodbi između vladajućih oligarhija.  U demokratskom sistemu ne bi bilo moguće da neko ko stalno obećava, a ne izvršava obećanja, uopće i pomišlja da vlada.