Predrag Kojović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije, ocijenio je izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom pozitivnim, ali je upozorio na potrebu da se do kraja godine pristupi sveobuhvatnim reformama u oblasti koju ovaj zakon reguliše.

„U prijedlogu izmjena došlo je do povećanja osnovice sa prethodnih 213 maraka na 274,40 maraka što je važan korak ka zaštiti ugroženih kategorija. Dakle, ova odredba se direktno odnosi na preko 42 hiljade korisnika uvedenih u pravo po osnovu važećeg Zakona“, kazao je Kojović.

„Međutim, pred nama je donošenje Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom. Potrebno je da osiguramo jednaku zaštitu lica sa invaliditetom, bez obzira da li je uzrok invaliditeta neratni ili ratni, vojni ili civilni, te je to temelj politike Naše stranke u ovoj oblasti. Također, tražimo da se pitanja socijalne zaštite, civilne žrtve rata te zaštite porodice sa djecom izdvoje u posebna zakonska rješenja, te da se u konsultacijama sa ugroženim grupama ova pitanja urede sveobuhvatnije, a ne kao što je ovdje bio slučaj, u vidu reakcije na neuređeni dio materije poput zaštite žrtava seksualnog zlostavljanja, neadekvatnog rješenja na izmjene radnog zakonodavstva, te nepostojanja mjera u slučaju postojanja manjka sredstava“, dodao je Kojović.

„Politika Naše stranke kaže da paket socijalnih reformi mora obuhvatiti i prijedloge namicanja dodatnih sredstava za ugrožene kategorije, te kada dajemo prijedloge o većoj zaštiti najranjivijih grupa u našem društvu moramo biti spremni da teret za takve zahvate preuzmu oni koji su najprivilegovaniji u zajednici“, zaključio je Kojović.