Naša stranka u Tuzli danas predstavlja autentičnu političku alternativu dosadašnjem načinu upravljanja gradom sadašnje vladajuće garniture i radikalnu protutežu bujanju izbornih apetita udruženih nacionalističkih stranaka. Naša stranka je kao kandidata za gradonačelnika istakla dr. Adnana Burinu, a listu za Gradsko vijeće Tuzle će nositi dr. Zvjezdan Karadžin.

Vratićemo ekonomiju kao prvi prioritet rada lokalne vlasti i politički ugled Tuzle kao kantonalnog sjedišta i univerzitetsko- kulturnog centra. Omogućićemo uslove za privlačenje investitora, skratiti rokove za dobijanje potrebnih dozvola na minimum,  uključiti gradjane i privrednike u proces donošenja svih važnih odluka za grad, smanjiti namete za poduzetnike koji se plaćaju na lokalnom nivou, stvoriti i poticati kod mladih želju da sami pokreću svoje privatne poslove i da na taj način stvore uslove za egzistenciju bez ovisnosti o tome koja je stranka na vlasti.

Vratićemo pravni subjektivitet mjesnim zajednicama čime ćemo imati bolji uvid u njihove probleme i prioritete, izbalansirati razvoj centralnih i rubnih mjesnih zajednica. Učinićemo da zrak koji udišemo više „ne vidimo“,  kroz proces toplifikacije grada koji će se odvijati po stvarnim prioritetima i bez naplate priključka na podstanice.Insistiraćemo da se što prije stari blokovi Termoelektrane Tuzla zamjene sa novim, okolinski prihvatljivim. Na pravičan način ćemo se baviti pitanjem finansiranja  razvoja sporta u Gradu bez njegove zloupotrebe u političke svrhe. Okupili smo ljude sa stavom i uspješnom karijerom koji žele od Tuzle napraviti grad iz kojeg naša djeca više neće odlaziti.

LISTA NAŠE STRANKE ZA GRADSKO VIJEĆE TUZLA: 

1.Karadžin Zvjezdan
2. Sadiković Olivera
3. Ahmetbegović Semir
4. Alić Jasmin
5. Golić Biljana
6. Bašanović Jasmina
7. Hadžiefendić Nedim
8. Čičko Derviš
9. Mešković Edisa
10. Pandur Sanel
11. Marković Sandra
12. Avdić Hajrudin
13. Ćatibušić Edina
14. Karamuratović Aid
15. Bajramović Amir
16. Kunosić Azra
17. Senkas Dagmar
18. Gec Emkić Marija
19. Mandžo Sejdo
20. Sadiković Ismar
21. Kovačević Ela
22. Vovna Mario
23. IsabegovićJasmina
24. Tomić Zvjezdan
25. Karahodžić Vahid
26. Mehmedović Jasmina
27. Mišić Snežana
28. Ćebić Babajić Selma
29. Šemsudinović Jasmina
30. Grošić Enver
31. Ćebić Alma
32. Fares Mirjana
33. Burek Nerma
34. Ćatibušić Edis
35. Vranješ Mario