Općina Sanski Most je 30. marta ove godine objavila Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u obnovi od poplava uništenih ili oštećenih stambenih objekata. Ovim pozivom 200 vlasnika objekata trebaju dobiti pomoć u iznosu od po 1000KM.

Rok za podnošenje prijava bio je 15.04.2016. godine, a u samom Javnom pozivu, u članu VI, Općina je odredila rok za donošenje odluke o odabiru korisnika, koji nije mogao biti duži od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Iako je prošlo i više od 60 dana od zatvaranja javnog poziva, odluka o izboru korisnika još nije objavljena. Nezvanično, komisija koja je radila na ovom javnom pozivu svoj dio posla je završila i prvi spisak korisnika je dostavila načelniku. Kada će se spisak korisnika pojaviti na oglasnoj tabli pred zgradom Općine, ne zna se.

U samom javnom pozivu navedeni su kriteriji za bodovanje prijava, pri čemu je najveći broj bodova donosio podatak o visini štete na stambenom objektu. O tome je u prijavi trebalo i podnijeti Uvjerenje općinske Komisije za procjenu štete od poplava. Međutim, u tom dokumentu ova Komisija nije navodila visinu štete, već samo potvrđivala da je objekat pretrpio oštećenje. U uvjerenju su naveli da iznos  štete na objektu ne može biti javni podatak dok ga ne verificira Kantonalna komisija za procjenu štete, koja taj posao nije uradila ni dvije godine nakon poplava. Bez podatka o visini štete podnosioci prijave nisu mogli sami, na osnovu vlastitih podataka i propisanog sistema bodovanja izračunati svoj broj bodova.

Netransparentan sistem bodovanja i odugovlačenje sa objavljivanjem  rezultata poziva kod građana Sanskog Mosta, koji su se prijavili na ovaj poziv izaziva opravdanu sumnju da će podjela ove novčane pomoći biti nepravična i urađena po nekim drugim kriterijima.

Naša stranka Sanski Most zahtjeva da se rezultati Javnog poziva objave u što kraćem roku i da se pomoć građanima koji su pretrpjeli štete od poplava isplati bez daljnjih kalkulacija i odugovlačenja.