Općinsko vijeće Stari Grad uputilo je prema Vladi FBiH inicijativu čiji je autor vijećnik Naše stranke Vedran Grebo. Radi se o zahtjevu za izradom niza dokumenata koji bi omogućili da Baščaršija uistinu bude zaštićeno kulturno-historijsko područje.

Neki od njih su: Izmjena i dopuna Regulacionog plana za područje nacionalnog spomenika Baščaršije u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata; Plan upravljanja historijskim gradskim područjem – Sarajevska čaršija, sa definiranim nosiocima realizacije programa, u skladu sa metodologijom za provedbu Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine; Program zaštite infrastrukture, urbanog mobilijara i prirodnog naslijeđa zaštićenog područja Baščaršije.

Izrada ovih, ali i drugih u inicijativi navedenih dokumenata predstavlja obavezu vlasti na federalnom nivou. Zanemarivanje ove obaveze dovodi do devastacije Baščaršije kao zaštićenog spomenika kulture, za šta je u posljednje vrijeme najupečatljiviji primjer bio Tašlihan.

Posljedice nepostojanja tih dokumenata su smanjenje turističke atraktivnosti, te samim tim direktnih i indirektnih prihoda od turizma, što uslovljava manjim budžete svih nivoa vlasti i, konačno, niži kvalitet života lokalnog stanovništva.