Gradski odbor Naše stranke Tuzla izražava nezadovoljstvo netransparentnim radom i loše organiziranom javnom raspravom o budžetu Grada. Naime, javna rasprava za koju je javni poziv objavljen na web stranici Grada, i to na jednoj od podstranica u kojoj stoji da se prijedlozi dostavljaju pismeno Službi za budžet i finasije, realizira se bez mogućnosti da se o istima raspravlja u svim mjesnim zajednicama i direktno pred građanima objasni sadržaj Budžeta. Imajući to u vidu, nije zadovoljeno pravo javnosti na jednak pristup učešću u raspravi.

“Budžet u iznosu od 46.453.238 KM planira i deficit u iznosu od 833.000 iz prethodne godine. Pozitivnim se ističe zatvaranje kredita kod Razvojne banke Federacije BiH korištenjem sredstava od GSM licenci i vlastitih prihoda. Poražavajuće je to da gotovo 30% budžeta odlazi na plaće i naknade zaposlenima u gradskoj upravi, naspram 10% planiranih za grantove organizacijama i pojedincima i 0,00 KM planiranih za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. Prisutno je povećanje sredstava planiranih za kulturne i sportske djelatnosti sa cca 2,5 miliona u 2014. na 3,3 miliona KM u 2015. godini, kao i rješavanje problema rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta u iznosu od 400.000 KM”, kazao je Darjan Minov, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke Tuzla.

“U detaljnijoj analizi gradskog budžeta primjećeno je povećanje zapošljavanja u gradskim službama i ustanovama, iako u malom broju, opet ne doprinosi rješavanju osnovnih životnih problema građana. Također, kao rezultat pritiska javnosti, došlo je i do odluke o realizaciji kapitalnih projekata u zapadnom dijelu grada koji je u prethodnih 10 godina bio poprilično zapušten i zaboravljen od strane gradske uprave. Naša stranka će pratiti da li će se planirana sredstva utrošiti u skladu sa budžetskim stavkama, te koliko će od svega predloženog na kraju godine biti i realizirano”, zaključio je Minov.