Vijećnici/vijećnice u Gradskom vijeću Sarajeva iz Naše stranke, Vibor Handžić, Sanja Lazar, Robert Pleše i Vernes Ćosić, dostavili su komentare na Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu, te zatražili izmjene u samom pristupu javnoj raspravi i proceduri donošenja budžeta.

„Ukupni iznos prihoda i rashoda u Nacrtu Budžeta je iskazan fiktivno i zavisi od Budžeta Kantona Sarajevo, što ga čini skoro pa nemogućim za komentarisanje, s obzirom da nije poznato koje će se stavke izvršavati, a koje ne, ovisno o stvarnim iznosima prihoda i rashoda. Također, komentarisanje predloženog Nacrta onemogućava i prikazana realizacija prošlogodišnjeg Budžeta, s obzirom da je predstavljeno samo prvih šest mjeseci 2014. godine. Sve ovo navodi na činjenicu da je i kompletan tok Javne rasprave poprilično besmislen“, rekao je Handžić

S obzirom da je gradski Budžet postao potpuno ovisan o Budžetu Kantona Sarajevo, izuzetno zabrinjava činjenica da bi izdaci za Plaće i naknade troškova zaposlenih mogli premašivati 50% ukupnih budžetskih rashoda. Kada se na to nadodaju stavke Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi, Izdaci za materijal i usluge, te sve ostale naknade gradskim vijećnicima, postavlja se realno pitanje funkcionalnosti i smisla postojanja institucije Grada Sarajeva u ovakvom obliku. Važno je napomenuti da su ova izdvajanja procentualno veoma visoka čak i u slučaju da Budžet Grada ne bude umanjen za grant Kantona Sarajevo, što bitno negativno utiče na razvojne i socijalne segmente Budžeta.  Istovremeno, stavka Kapitalni grantovi  i njeno umanjenje za skoro milion KM  najbolje oslikava trenutnu situaciju u Gradu Sarajevu, posebno ako se izdvajanja za ovu namjenu uporede sa izdvajanjima iz prethodnog stava. Također, mnogi grantovi obuhvaćeni ovim, kao i ekonomskim kodom Tekući grantovi skoro pa uvjek u slučaju nepotpune realizacije Budžeta ostaju nerealizirani i prvi se nađu na udaru umanjenih rashoda. Postavlja se realno pitanje da li stavka Motorna vozila zaista spada u Kapitalna ulaganja i da li njeno planiranje u iznosu od 30.000 KM u trenutnoj situaciji ima ikakvog smisla.

Grantovi neprofitnim organizacijama – klubovima vijećnika političkih partija Gradskog vijeća i nepredviđeni izdaci – stavka koju  je Klub gradskih vijećnika Naša stranka izuzetno negativno kritički razmatrao po svakom prethodnom Nacrtu ili Prijedlogu Budžeta. Smatramo da je u trenutnoj situaciji u kojoj se Grad kao institucija nalazi, u najmanju ruku izuzetno problematično izdvajanje za ovu namjenu. Na osnovu iskazane zabrinutosti svake od partija za tešku finansijsku situaciju Grada, cijenimo da je potrebno smanjivanje ove stavke barem za pola iznosa. Za primjer, Općina Stari Grad, koja ima mnogo veći Budžet u odnosu na Grad Sarajevo, za ovu stavku izdvaja oko 150.000.00 KM.