Naša stranka u Gradskom vijeću Sarajeva ima četiri vijećnika/ice: Sanja Lazar, Robert Pleše, Vibor Handžić, te od početka ove godine Vernesa Ćosića. Premda ne učestvuju u skupštinskoj većini, vijećnici/e NS-a su u posljednjih godinu dana podnijeli niz iniciajtiva i pitanja, kojim su radili na većem aktiviranju gradske uprave. U toku posljednje godine, Naša stranka je fokusirala svoj rad na povećanje transparentnosti rada Gradskog vijeća i Gradske uprave Sarajeva, posebno u vezi sa različitim manifestacijama, manjkom dostavljenih informacija u vezi sa primanjima zvaničnika, ali i pitanjem većeg nadzora na pripremi, izboru te realizaciji aktivnosti koje se ostvaruju kroz angažmane pojedinaca i grupa na osnovu ugovora o djelu.

U okviru ograničenih nadležnosti Grada Sarajeva, naši vijećnici/e su tražili informacije vezane za pitanje uređenja prostora i odgovornosti gradskih vlasti u toj oblasti. Gradska vijećnica Sanja Lazar je pokrenula pitanje rasprave o Nacrtu Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“-Kvadrant „B“,  ali Gradsko vijeće nije više razmatralo ovaj nacrt u 2014. godini. Robert Pleše je podnio i inicijativu vezanu za rješavanje pitanja otpada u koritu rijeke Miljacke, na što su gradske vlasti u svojoj nadležnosti dostavile i informacije. Pleše je tražio i informaciju o postavljanju ljetnih bašti u Vilsonovom šetalištu, te su pokrenute inicijative za veći inspekcijski nadzor rada ove vrste ugostiteljskih objekata. Vibor Handžić je zatražio da Grad Sarajevo poduzme sve kako bi se konačno počeo redovno održavati Spomenik Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću koji je u nadležnosti Grada Sarajeva je oštećen. Klub gradskih vijećnika Naše stranke podnio je inicijativu za izradu Elaborat o sistemu javljanja, uzbunjivanja i komunikacija. U vezi sa inicijativom  za izradu  Elaborata o sistemu javljanja, uzbunjivanja i komunikacija gdje se predlaže da Gradonačelnik organizira  sastanak sa načelnicima gradskih općina,  potrebno je naglasiti određene činjenice koje su nedavno prezentirane Općinskom vijeću Novo Sarajevo. Grad Sarajevo živi u velikoj opasnosti. Vatrogasna brigada nema registrovana vozila. Najbolje vozilo je  proizvedeno 1968. godine, a takva vozila nemaju mogućnost spašavanja   građana od požara ili drugih opasnosti iz objekata  na visinama  iznad petog sprata.

Pri usvajanju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za tekuću godinu bile su predložene i aktivnosti u smislu primjene Državne strategije za borbu protiv korupcije. Predložena tema je izostavljena iz Programa na osnovi obrazloženja Gradonačelnika da lokalne vlasti nemaju obavezu provoditi ovaj dokument.  Međutim,  Općina Stari Grad već uveliko provodi aktivnosti na provedbi Strategije. Gradonačelnik se tada obavezao da će stupiti u kontakt s Agencijom za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije kako bi informirao Gradsko vijeće o tome  na  koji način bi se Grad Sarajevo,  jedinica lokalne samouprave,  mogao uključiti u realizaciju Strategije.  Vibor Handžić je insisitrao da se gradonačelnik očituje sa zaključcima i informacijama procesa konsultacija u ovoj oblasti. Vibor Handžić je predložio niz mjera za intenzivnije i transparentnije informiranje javnosti o procesu pripreme, izrade i donošenja regulacionih planova čija izrada i donošenje je programirana radom organa Grada Sarajeva.  Rokovi za izradu dokumenata koji se razmatraju na sjednicama Gradskog vijeća, kontinuirano se odlažu, uz određena obrazloženja Gradonačelnika, te je potrebno javnost upoznati sa subjektima  i razlozima za usporavanje procesa do donošenja planskih dokumenata.

Naša stranka je zatražila i izvještaj o ukupnim troškovima koje je snosio grad Sarajevo, a u vezi sa organizacijom Dana Evrope te obilježavanja stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata u Vijećnici. “U izvještaju treba  odgovoriti i na pitanje ko je bio zadužen za određene aktivnosti u smislu organizacije i realizacije ovih svečanosti i koliko je ko plaćen za pripremu i realizaciju  određenih  aktivnosti u okviru svakog programa pojedinačno”, stajalo je u pitanju vijećnice Sanje Lazar. Robert Pleše je zatražio “informaciju  o svim potpisanim ugovorima o radu, o djelu i autorskim ugovorima za Grad Sarajevo za period od 01. januara 2013. do 30. septembra 2014.godine. Više puta smo zatražili spisak ukupnih primanja Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, sekretara Gradske uprave i savjetnika Gradonačelnika za 2013. godinu. Više puta u toku 2014. godine nije dostavljen adekvatan odgovor na ovo pitanje, budući da gradska uprava ne dostavlja informaciju o svim primanjima, već samo o platama.

Naša stranka je bila istrajna u utvrđivanju informacija i stanja poslovanja JP “Olimpijski bazen Otoka”. Također, zatraženo je da se pitanje finansiranja ovog javnog preduzeća, dostavi  razrađeno u vidu posebne informacije, dostaviti Gradskom vijeću, a vezano za novonastalu problematiku finansiranja Grada Sarajeva. Informacija bi trebala, između ostalog, odgovoriti na pitanje hoće li  biti dodatnih zaduživanja i  dodatnih obaveza prema ovom javnom poduzeću.