Naša stranka motivisana brojnim zahtjevima građana i udruženja traži od Skupštine HNK hitno usklađivanje odluke o participaciji koja je trenutno na snazi s Odlukom o participaciji koju je Parlament Federacije BiH donio 2009. godine. Izravna posljedica neusklađenosti navedenih akata ogleda se u činjenici, da već sedam godina participaciju, kroz kupovinu markica ili prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćaju građani koji su oslobođeni te vrste plaćanja.

“Naime, s ciljem izjednačavanja prava pacijenata u FBiH, Parlament je 2009. godine donio Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, kojom je, između ostalog, precizno definisano koje osobe su oslobođenja plaćanja participacije” napomenuo je Marinko Šanje.

“Sve kantonalne vlade, njihova ministarstva zdravstva i zavodi zdravstvenog osiguranja koji nisu uskladila svoje propise snose krivicu, jer se već godinama naplaćuju premije zdravstvenog osiguranja osobama koje nisu obveznici plaćanja participacije”, dodao je Šanje.

Naša stranka najavljuje da će paralelno sa ovim zahtjevom pokrenuti kampanju “Markica po markica” u kojoj će građanima našeg kantona nastojati predočiti njihova zakonska prava, te ih educirati kako da ta prava ostvare. Kampanja će biti provedena na području HNK, te u saradnji sa brojnim udruženjima koja zastupaju oštećene grupe.