Odbori Naše stranke sa područja Unsko-sanskog kantona oglasili su se stavom da predloženi Nacrt budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu predstavlja radikalan primjer odsustva volje kod vlasti da počnu provoditi reforme.

„Projekcija ukupnog iznosa budžeta je oko 216 miliona KM, od čega je direktnih budžetskih prihoda oko 179,5 miliona, a ostali primici dolaze od novih zaduživanja i finansijske imovine. Održivost predloženog budžeta oslanja se na planiranom novom zaduženju Kantona u iznosu od oko 34,5 miliona KM, a koji će se putem države realizirati iz sredstava MMF-a“, kazali su iz Naše stranke u USK.

„Ponovo, dakle, imamo radikalan višak rashoda nad prihodima, iako je Vlada USK donijela zaključak da je ovakav trend neodrživ, da nas je doveo do akumuliranog deficita od 65 miliona KM, i da nas vodi ka kolapsu. Ista ta Vlada USK koja je donijela zaključak o neodrživosti vlastite politike ne samo da nije srezala izdavanja za javni sektor već je predvidjela povećanje zaposlenih sa 5908 u ovoj godini na 5972 za iduću godinu, iako je već u 2014. godini iznos izdataka za plate budžetskih korisnika premašio iznos godišnjih poreznih prihoda USK“, zaključili su.