Općinski odbor Naše stranke u Zenici, obratio se pismenim putem Gradskom vijeću Zenica, tražeći da se Gradsko vijeće izjasni o inicijativi, koju je podržalo 1.500 građana Zenice, a kojom se traži gradnja i obnova dječijih igrališta u gradu Zenici.

Poštovani/a,

Gradski odbor Naše stranke Zenica je 28.04.2016 godine uputila inicijativu prema Gradskom vijeću koja se tiče obnove devastiranih dječijih igrališta i izgradnju novih u naseljima u kojima nema niti jedno igralište. Uz inicijativu smo predali i peticiju koju je potpisalo najmanje 1.500 birača upisanih u centralni birački spisak. Odgovor smo tražili od Gradskog vijeća a dobili smo ga od službe za komunalne poslove i ekologiju.

Dostavljeni odgovor nije zadovoljavajući, budući da se u istom kaže da „službe za komunalne poslove i ekologiju doista posvećuje pažnju održavanju postojećih dječijih igrališta“, kada znamo da u gradu Zenica postoje samo dva funkcionalna dječija igrališta. Također, u odgovoru koji smo dobili se spominje da se izgradnja novih igrališta radi na osnovu usvojenih regulacionih planova koji se usvajaju na Gradskom vijeću i jedan takav je usvojen za naselje Mokušnice u kojem nije planirano dječije igralište, a trenutno stanje je takvo da Mokušnice nemaju niti jedno dječije igralište. Želimo napomenuti da je Naša stranka i tada reagovala na usvajanje takvog regulacionog plana.

Ovim putem mi tražimo da se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća razmatra građanska peticija koja je predata od strane Naše stranke 27.04 i koja glasi:

Tražimo od gradskih vlasti da obnove devastirana dječija igrališta i izgrade nova u naseljima u kojima nema niti jedno igralište, te tražimo adekvatno održavanje i osiguranje igrališta.

Građanska inicijativa je obrazložena, a ukoliko su za realizaciju inicijative potrebna sredstva, mora sadržavati prijedlog načina i izvore njihovog obezbjeđenja.

S poštovanjem,

Sanja Renić

Gradski odbor Naše stranke Zenica