Nataša Ibrahimagić je rođena 10.3.1950. u Jesenicama (Slovenija), a osmogodišnju osnovnu školu završila je u Lukavcu, nakon čega i građevinsku tehničku školu u Tuzli. Višu komercijalnu školu završava na Ekonomskom fakultetu u Brčkom. Radni vijek je provela u Zavodu za urbanizam u Lukavcu, kao sekretar za pitanja stanovanja i komunalnih djelatnosti Lukavac, zatim kao direktorica JKP Rad Lukavac, a kasnije radi kao suvlasnica i direktorica firme Kemis BiH lukavac firme za zbrinjavanje opasnog otpada, te kao vlasnica i direktorica firme “Dali commerce Lukavac. Cijeli svoj radni vijek obavljala je djelatnosti koje su uticale na bolje uslove života stanovnika Lukavca sa svim njegovim mjesnim zajednicama,a naročito u komunalnoj oblasti i ekologiji. Osamdesetih godina bila vijećnik u OV Lukavac i dobitnik Septembarske plakete grada Lukavca. Danas Nataša aktivno pomaže izradu politika i rješenja Naše stranke, te je pored svega nabrojanog supruga, majka, baka i umirovljenik.
NS: Koji su vaši motivi za djelovanje i rad u Našoj stranci, te sada i kroz kandidaturu na izborima?
 
Ibrahimagić: Smatram da bih svojim iskustvom i voljom doprinjela poboljšanju uslova života stanovnika Lukavca.
NS: Koji su prvi problemi koji želite riješiti u Vašem komšiluku?
 
Ibrahimagić: Smatram da bi ambijent u kojem žive trebao biti puno čišći ,organizovaniji i humaniji .Znači da bi trebalo više voditi računa o odvozu smeća odnosno korektnijem odlaganju od strane stanara.Neophodno voditi aktivnosti na priključivanju objekata na daljinsko grijanje kako bi smanjili enormnu zagađenost ,naročito u zimskom periodu.slobodne prostore pretvarati u parkove i omogućiti bezbijedniju igru djeci i odmor starijima.
NS: Koji su još problemi tu važni, šta treba riješiti? 
 
Ibrahimagić: Prioritetno je priključenje svih objekata za koje postoji tehnička mogućnost na daljinsko grijanje, zatim čišćenje svih divljih deponija i uređenje gradske deponije, čišćenje vodotokova i uređenje obala, te izrada sistema za prečišćavanje otpadnih voda u cilju smanje zagađenja vodotokova. Važno je da stavimo pod kontrolu privatna ložišta sa ciljem smanjenja zagađenosti zraka. Konačno, moramo preostali dio saobraćajnica asfaltirati i time nivo života u ruralnom dijeli općine dovesti na veći nivo.
NS: Mnogo toga ne ovisi samo o Lukavcu. Šta raditi na višim razinama vlasti?
 
Ibrahimagić: Smatram da bi mnoge oblasti vratiti na nivo općina promjenom propisa i zakona ,a pogotovo iz oblasti ekologije, pošto inspektor iz Sarajeva dok dođe intervenisati kada je u pitanju industrija Lukavca šteta je već napravljena. Moramo približiti zajednici one službe čije je prisustvo na terenu važno, to možemo zaključiti po čistoj procjeni: šta je do sada funkcionisalo, šta nije, te kako javnu službu učiniti da istinski bude na usluzi građanima i građankama Lukavca.