Član Naše stranke u Zenici Nedžad Ahmić pokrenuo je inicijativu za donošenje odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Bilmišće, kojom bi se predvidjelo da se na prostoru sadašnjeg Garnizona planira poslovna zona.

“Na osnovu ovog dokumenta Gradska uprava treba pripremiti inicijativu prema Vladi Federacije BiH za vraćanje predmetnog zemljišta Gradu Zenici radi privođenja namjeni utvrđenoj u novom Regulacionom planu”, rekao je Ahmić.

Član Naše stranke ističe da je najprije potrebno izraditi Idejno urbanističko rješenje.

“Prema našim saznanjima za pokretanje procedure preuzimanja zemljišta potrebno je u prvom koraku samo donošenje odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana, što je moguće pripremiti već za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, a nakon toga je moguće voditi paralelnu proceduru izrade Plana i prenosa zemljišta na Grad, kao što su to već uradile neke općine u FBiH”, dodao je Ahmić.

“Osim toga, predlažem da imajući u vidu veoma skroman kvalitet postojeće planske dokumentacije, Vijeće u okviru odluke donese zaključak da se prvo putem javnog konkursa izradi Idejno urbanističko rješenje, a nakon njegovoga usvajanja, da se pristupi izradi konačnog Regulacionog plana Bilmišća”, zaključio je član Naše stranke Zenica Nedžad Ahmić.