Neno Zuko, zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, danas je uputio inicijativu kojom traži od Vlade Federacije izmjenu važećih propisa te prenos nadležnosti sa kantona na Federaciju u smislu zaštite prava porodilja. Predložene izmjene bi značile osiguranje jedinstvene porodiljske naknade na nivou cijelog entiteta, i to na način da se rasterete kantoni, ali i poslodavci.

„Naš prijedlog je da se zaposlenim porodiljama direktno iz budžeta, bez opterećivanja poslodavaca, te bez razlike da li se radi o zaposlenim u realnom i javnom sektoru, isplaćuje naknada u iznosu koji se utvrđuje u odnosu na stvarno ostvarenu plaću u prethodnom periodu. Istovremeno, tražimo da se ovim rješenjem osigura da se nezaposlenim porodiljama garantuje naknada koja osigurava egzistencijalni minimum“, kazao je Neno Zuko.

„Trenutno stanje u BPK je da zaposlene porodilje primaju naknadu u visini 80% od plaće ostvarene u periodu od 6 mjeseci prije poroda, pri čemu naknada ne može biti manja od 60% prosječne plaće Kantona ostvarene u prethodnoj godini. Naknada se isplaćuje za 12 mjeseci, isplaćuje je poslodavac i dobija povrat od Centra za socijalni rad. Porodiljske naknade se finansiraju iz budžeta Kantona. Nezaposlene porodilje primaju naknadu u visini od 25% od prosječne plaće u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini, a naknada se isplaćuje za 12 mjeseci“, dodao je Zuko.

„Situacija u drugim kantonima je čak i lošija. Pojedini kantoni ne isplaćuju nikakve naknade porodiljama, te se porodilje diskriminišu u odnosu na mjesto svog prebivališta. Također, diskriminacija postoji i u odnosu na poslodavca, budući da ženezaposlene u javnom sektoru dobijaju u pravilu naknadu u iznosu svoje pune plaće dok to nije slučaj u realnom sektoru. Zbog svega navedenog, neophodno je donijeti propis na nivou FBiH, kako bi se pitanje naknade porodiljama riješilo na jedinstven način bez obzira na mjesto prebivališta porodilje i sektor u kojem radi. Ovim mjerama zapravo ohrabrujemo poslodavce da zapošljavaju žene, budući da Federacija snosi obavezu isplate naknade za vrijeme porodiljskog odsustva. Mi smo ranije na nivou Federacije pokrenuli ovu inicijativu, te već je Vlada najavila formiranje radne grupe. Ono što sada treba uraditi jeste osigurati podršku kantona i insisitirati na ovoj temi. Zbog toga mi danas šaljemo podršku iz Goražda“, zaključio je Zuko.