Nadzorni odbor NS-a ima 5 (pet) članova/ica koje, u skladu sa ovim statutom, bira Kongres na mandat od 4 (četiri) godine. Nakon izbora članova/ica Nadzornog odbora NS-a, predsjednik/ca NS-a saziva konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora NS-a na kojoj članovi/ce između sebe biraju predsjednika/cu Nadzornog odbora NS-a i donose poslovnik o svome radu, u skladu sa Statutom. Nadzorni odbor NS-a za svoj rad odgovara Kongresu NS-a.

Predsjednik Nadzornog odbora je Igor Baroš. Članovi i članice Nadzornog odbora su: Aida Krstić, Saud Karić, Marko Cvitanović i Damir Selimović.

Nadzorni odbor NS-a nadzire zakonitost i statutarnost rada svih organa i tijela NS-a, a osobito njihovo materijalno i finansijsko poslovanje.
Članovi/ce Nadzornog odbora NS-a ne mogu biti članovi Predsjedništva NS-a i Glavnog odbora NS-a. Nadzorni odbor NS-a donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova/ica. Predsjednik/ca Nadzornog odbora NS-a obavezno se poziva na sjednice Glavnog odbora NS-a. Svaki izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju, koji se podnosi Predsjedništvu NS-a, Glavnom odboru NS-a ili Kongresu NS-a, mora imati i mišljenje Nadzornog odbora NS-a. U slučaju uočenih nepravilnosti, Nadzorni odbor NS-a će o istome, bez odgađanja i u pisanom obliku, izvijestiti predsjednika/cu NS-a i Predsjedništvo NS-a, te pozvati dotični organ da odmah ispravi uočene nepravilnosti.