Nakon što je u oktobru Odbor za prava osoba sa invaliditetom pokrenuo sa zastupnikom Edinom Fortom inicijativu za pokretanje obrazovnog programa za ortoprotetičke tehničare (izrađivače ortopedskih pomagala) u okviru sistema dodatnog osposobljavanja lica sa završenom srednjom stručnom spremom, stigao je i pozitivan odgovor institucija.

„Važno pitanje koje se tiče ortoprotetičkog sektora je činjenica da postoji ograničena proizvodnja pomagala, kao i manjak profesionalno obučenog osoblja da iste napravi, što vodi do promjenjivog kvaliteta, u ovisnosti od ustanove. Ovo je, prije svega, povezano sa činjenicom da je sama profesija slabo priznata i da ne postoje formalni obrazovni programi. Štaviše, postoji ograničena kontrola kvaliteta proizvođača pomagala. Kao posljedica, čak i ljudima koji imaju novac može biti teško da nabave odgovarajuće ortoprotetičko ili drugo pomagalo koje odgovara njihovim potrebama. Ovo je značajno pitanje koje se tiče mobilnosti. Ako korisnik ima pomagalo koje mu ne odgovara ili koje nije pravljeno prema njegovim individualnim potrebama, teško će ga koristiti“, kazao je Forto.

„Razvijanje stručnih ortoprotetičkih tehničara je preduslov za poboljšanje kvaliteta pomagala i nadogradnju i traži osiguranje adekvatnih obrazovnih programa za nadogradnju znanja. Pozitivne prakse u ovom pravcu možemo pronaći u Rumuniji i Sloveniji. Ministrastvo zdravstva Kantona Sarajevo sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo može pristupiti izradi plana i programa, koje bi obuhvatalo pitanje formalnog programa, zatim adekvatnog upisa stručnog zvanja (zvanične liste profesija), te povezala ovaj program sa postojećim školama medicinskog smjera. Izrađivač/ica ortopedskih pomagala ili ortoprotetički tehničar bi trebao u programu obrazovanja sticati znanja o ortopediji, o osnovnim praktičnim znanjima tehnike izrade različitih ortopedskih pomagala, stručno-teorijska znanja i vještine, osnovna znanja i vještine za pravilnu izradu ortopedskih pomagala, kako pripremljenih tako i onih po mjeri korisnika, stjecanje osnovnih znanja iz zaštite na radu i prve pomoći, te steći sva praktična znanja potrebna za uspješno obavljanje zadataka izrade ortopedskih pomagala“, zaključio je u inicijativi Forto.

Na upit Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, javne ustanove „Srednja medicinska škola Jezero“ i Srednja zubotehnička škola izjasnile su se da imaju kapaciteta za realizaciju predložene inicijative.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je također pozdravilo inicijaitvu, gdje je naglašeno da će se organizovanjem usavršavanja zdravstvenih radnika omogućiti polaznicima sticanje kvalitetnog znanja i otvoriti mogućnost bržeg zapošljavanja. Ministar obrazovanja je najavio organizaciju sastanka, s ciljem pokretanja aktivnosti na uvođenju novog smjera ili dodatne edukacije kadra za izrađivače ortopedskih pomagala. Zahvaljujem se institucijama na pozitivnim odgovorima, te se nadam da će i druge naše inicijative u vezi sa osiguranjem boljeg života osoba sa invaliditetom biti prepoznate u budućnosti“, zaključio je Forto.