Naša stranka je organizovala zajednički sastanak kantonalnih zastupnika Sabine Ćudić i Edina Forte sa vijećnicama Amrom Zulfikarpašić, Varjom Nikolić i Amelom Kuskunović iz Općinskog vijeća Centar Sarajevo te vijećnicima Viborom Handžićem i Vedranom Grebom iz Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, te predsjednicima općinskih odbora NS-a u Centru i Starom Gradu, Elmedinom Brankovićem i Nihadom Ukom.

Na sastanku se razmatrao radni tekst Program mjera racionalizacije budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, te moguće posljedice i rezultate ovog programa po lokalnu zajednicu, sa posebnim naglaskom na problematiku zatvaranja osnovnih škola.

“Ministarstvo obrazovanja ima oko 20 miliona duga za tužbe po osnovu kršenja kolektivnih ugovora, mjerama racionalizacije planiraju napraviti suficit oko 10 miliona koji bi se koristio za isplate pravosnažnih presuda i na unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja. Ovo jasno govori da ove mjere racionalizacije nisu ulaganje u obrazovanje nego isključivo pokrivanje dugova koji su nastali zbog toga što nisu bili upoznati sa sadržajem kolektivnog ugovora”, rečeno je između ostalog na sastanku.

Vijećnica Amra Zulfikarpašić iz OV Centar te Vibor Handžić iz OV Stari Grad su upozorili da je potrebno primijeniti odluku Ustavnog suda FBiH kojom se nadležnost za organizaciju sistema osnovnog obrazovanja treba prepustiti lokalnoj samoupravi.

Nihad Uk, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Centar, najavio je da će sve zaključke u vezi sa ovim pitanjem prenijeti Općinskom odboru. Također, pozvao je da se uzme u obzir specfičnost pojedinih škola kojima se prijeti zatvaranjem, poput OŠ “Hasan Kikić” koja je osigurala najviši stepen inkluzivnosti te predstavlja primjer integrisanog obrazovanja za djecu koja dolaze iz romske zajednice.

Elmedin Branković, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad, je najavio da će se o ovom pitanju govoriti na narednom sastanku općinskog odbora, te da je potrebno nastaviti govoriti sa roditeljima i nastavnicima, te pokrenuti ovu temu na više razina – od same presude Ustavnog suda do rada u najboljem interesu đaka.