Zadaci Savjeta za planiranje budžeta su izrada mišljenja, preporuka, prijedloga izmjena zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti:

– pripreme analiza budžetske potrošnje
– prijedlozi amandmana na entitetske, kantonalne i gradske/općinske budžete
– pripreme obraćanja u vezi sa raspravama o budžetima
– učešće u organizacija javnih rasprava koje se tiču budžeta

Prioritet Savjeta za planiranje budžeta je priprema adekvatnh amandmana na budžete na svim razinama te praćenje realizacije usvojenih amandmana u toku godine.