Glavni odbor Naše stranke donio je Odluku o formiranju savjeta i foruma Naše stranke, kojim ova politička organizacija otvara svoja vrata kako za veći angažman članova/ica, tako i simpatizera koji su zainteresovani za doprinos radu NS-a. Tim za politike i istraživanja pozvao je članstvo, ali i simpatizere NS-a da se pridruže i prijave za rad u savjetima putem e-maila ns.politikeistrazivanja@gmail.com ili nasastranka@nasastranka.ba
 
Saznajte više o oblasti rada svakog od savjeta, čiji član možete biti u formi javnog ili privatnog članstva (zbog prirode posla ne mora javno biti obznanjeno vaše članstvo u savjetima):
 
Između ostalih, sa radom nastavlja Ekonomski savjet čiji će glavni zadatak biti izrada mišljenja i preporuka iz oblasti monetarne i fiskalne politike, vanjske i unutrašnje trgovine, cijene i analize tržišta, te analize poslovnih i finansijskih izvještaja i planova, pitanja javnih prihoda i javnog duga.
 
Zadaci Savjeta za planiranje budžeta se vezuje za pripreme analiza budžetske potrošnje, prijedloge amandmana na entitetske, kantonalne i gradske/općinske budžete, pripreme obraćanja u vezi sa raspravama o budžetima i učešća u organizaciji javnih rasprava koje se tiču budžeta.
 
Zadaci Savjeta za pravdu i odgovorno upravljanje su izrada politika vezanih za reformu pravosudnih institucija, rad i transparentnost javne uprave, mjere protiv korupcije i organiziranog kriminala te odgovorno upravljanje javnim ustanovama i preduzećima.
 
Zadaci Savjeta za solidarnost su izrada prijedloga za politiku rada i zapošljavanja, radnih odnosa i prava iz radnog odnosa, zaštite na radu, penzijsko-invalidsko osiguranje, socijalna sigurnost i solidarnost, socijalna zaštita, zaštita prava i osiguranje integracije ratnih veterana, humanitarne akcije.
 
Zadaci Savjeta za zdravstvo su izrada mišljenja, preporuka, prijedloga izmjena zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, reforme zdravstvenog sektora, zaštita reproduktivnog zdravlja te transparentnost u upravljanju zdravstvenim sektorom.
 
Zadaci Savjeta za obrazovanje, nauku i kulturu su izrada mišljenja, preporuka, prijedloga izmjena zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti reforme visokog, srednjeg, osnovnog i predškolskog sistema odgoja i obrazovanja, zaštita studentskog standarda, programi mobilnosti i međunarodne saradnje u obrazovanju, strategija razvoja kulture, zaštita historijskog i kulturnog naslijeđa.
 
Zeleni savjet će se baviti širokom mrežom aktivnosti koje se tiču održivog razvoja, a posebno u oblasti prostornog planiranja, stambene politike, položaja arhitekata, inženjera u građevinarstvu i prostornom uređenju, upravljanje zgradama, komunalne politike vodovoda, grijanja i javnog prevoza, promet i komunikacije, pametni gradovim, poljoprivreda, održivi ruralni i regionalni razvoj, turizam, zaštita okoliša, energija i pitanje energetske efikasnosti, zagađenje gradova , upravljanje vodom, šumama i drugim prirodnim resursima.
 
Zadaci Savjeta za sport i rekreaciju su izrada mišljenja u oblasti sporta i poduzetništvo, odgovorno upravljanje javnim sredstvima za podršku sportu, izrada lokalnih inicijativa za razvoj sporta i rekreacije, razvoj školskog i univerzitetskog sporta, nove strategije za ohrabrenje učešća žena u sportu,.
 
Zadaci Savjeta za malo i srednje poduzetništvo su izrada politika vezana za podsticaje malim i srednjim poduzetnicima, razvoj obrta i starih zanata, inovacije, start-up projekti, uklanjanje prepreka u poduzetništvu te porezno savjetništvo.
 
Zadaci Savjeta za ravnopravnost i borbu protiv diskriminacije su izrada mišljenja u vezi sa politikama za ravnopravnost spolova, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, borbu protiv etničke i vjerske diskriminacije i segregacije, prava porodilja i roditelja, diskriminacija u zapošljavanju, ustavna i zakonska diskriminacija, neravnopravnost u obrazovanju, zaštita prava LGBT osoba, zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda, prava izbjeglih, raseljenih lica i povratnika.
 
Zadaci Savjeta za odbranu i sigurnost su izrada preporuka iz oblasti sigurnosti, rada policijskih organa, odbrane, praćenja procesa NATO integracija.
 
Forumi za lokalnu samoupravu, za društvene medije i komunikacije, te za uključivanje zajednice biće šire grupe članstva koje će okupljati vijećnike/ce, sekretare i povjerenike odbora, a u svrhu jačanja prisustva Naše stranke u lokalnim zajednicama.