Na Trećem kongresu Naše stranke usvojene su izmjene Statuta NS-a. Između ostalog, u Statut su ugrađeni temeljni principi djelovanja naše političke organizacije. NS je građanska stranka, koja djeluje na osnovu odredaba ovoga statuta i stranačke politike izražene u programima, deklaracijama, rezolucijama i odlukama, te drugim općim i pojedinačnim aktima, u skladu s pravnim poretkom Bosne i Hercegovine.

NS ostvaruje svoje ciljeve zakonitim, demokratskim i nenasilnim metodama parlamentarnog i javnog djelovanja. NS je politička organizacija socijal-liberalnog političkog opredjeljenja, koja uvažava najviši stepen ravnopravnosti građana i građanki Bosne i Hercegovine. NS djeluje i radi na principima ostvarenja jednakih prava i jednakih prilika za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine. NS u svom djelovanju preduzima konkretne korake s ciljem ohrabrivanja ugroženih i diskriminiranih osoba i skupina na političko učešće. NS će osigurati mehanizme neophodne za povećanje zastupljenosti i učešća žena i mladih u organima stranke i političkom životu. Tamo gdje je to tehnički moguće, NS će pri popunjavanju mjesta u tijelima stranke osigurati ravnopravno učešće žena i muškaraca. U ostalim slučajevima, NS će uložiti najveće napore da se postigne rodna ravnopravnost u svim tijelima stranke.

Prema novom Statutu, organi lokalne organizacije odlučuju o međustranačkim dogovorima o saradnji i zajedničkim nastupima na izborima za područje dotične jedinice lokalne samouprave, a u skladu s općom politikom NS-a i uz saglasnost Predsjedništva NS-a. Na području jedinice lokalne samouprave, organi lokalne organizacije samostalno sastavljaju prijedloge lista kandidata/kinja NS-a za općinske načelnike/ce, gradonačelnike/ce, za izbore u predstavničke organe jedinice lokalne samouprave, te predlažu kandidate/kinje za izbore članova/ica predstavničkih organa na ostalim nivoima vlasti u skladu sa Statutom i odlukama organa NS-a o postupku kandidiranja, uz saglasnost Predsjedništva NS-a.

Novina u funkcioniranju stranke jeste i formiranje interesnih odbora, veći utjecaj Glavnog odbora NS-a u koji se biraju predstavnici i predstavnice iz cijele zemlje, zagovaranje principa pune ravnopravnosti žena i muškaraca, kao i osiguranje predstavnika Foruma mladih NS-a.

Sadržaj prečišćenog teksta Statuta Naše stranke možete pogledati ovdje: Statut Naše stranke