Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je Zakon o komunalnoj čistoći uz prihvaćene amandmane zastupnika Edina Forte iz Naše stranke. Između ostalog, amandmani predviđaju bolje reguliranje uklanjanja materijala koji ostanu nakon rušenja, izgradnje i drugih radova na objektu, odlaganja komunalnog otpada, obaveze uklanjanja oštećenja i zaprljanja javnih površina, kao i uređenje reciklažnih dvorišta u Kantonu Sarajevo.
„Pored ostalih izmjena, amandmanima smo omogućili da kada se na osnovu zaprimljene prijave od strane građana utvrdi da postoji osnovana sumnja izvršenja radnje suprotno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu njega, komunalni redar može sačiniti zapisnik ili službenu zabilješku. Na ovaj način se ostavlja mogućnost savjesnim građanima da, uz odgovarajuće dokaze – foto ili video materijal naprimjer, izvrše prijavu kršenja odredbi ovog zakona, a komunalnom redaru daje se za pravo da na osnovu tih prijava, nakon što utvrdi je li sumnja osnovana, sačini zapisnik ili službenu zabilješku“, kazao je Forto.
„Danas smo morali donijeti ovaj Zakon, budući da ne možemo dozvoliti da cijeli sistem stane, jer vlasti nisu odgovorno pristupile pitanju prava na lokalnu samoupravu, kroz ranije utvrđene povrede prava Grada i općina po pitanju komunalne čistoće. Nastavit ćemo insistirati na provedbi presuda Ustavnog suda koje se tiču prava na lokalnu samoupravu, te upozoravam na hitnu potrebu donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, čime će se konačno postaviti ispravan okvir za funkcionisanje odnosa između kantona, grada i općina. Ipak, smatram pozitivnim da su danas usvojeni naši amandmani, te da smo, kao opozicija u Kantonu, dali doprinos boljem rješavanju ovog pitanja“, zaključio je Forto.