U organizaciji National Democratic Institute (NDI), u Banjoj Luci je od 6. do 8. februara 2015 godine, održan Trening za predstavnike političkih partija. Ispred Naše stranke, u dvodnevnoj radionici učestvovala je Varja Nikolić, vijećnica Općinskog vijeća Centar Sarajevo. Cilj koji je organizator postavio je da se, u seriji od 3 dvodnevna treninga u toku 3 mjeseca, obrade teme kao što su: identifikacija birača, priprema poruke, ključne metode komunikacije, upotreba društvenih mreža i online komunikacije, kako bi svako od učesnika izašao sa pripremljenim ličnim planom aktivnosti i kontakta sa biračima u izbornoj jedinici.

Trening su vodila dva izutetno stručna trenera, sa bogatim iskustvima u regiji i šire. Tomislav Damnjanović, menadžer kampanja, konsultant i trener u kampanjama mnogi evropskih političkih partija, jedan od utemeljitelja novih tehnika kampanje u Srbiji i Stevan Dmitrović, certifikovamni trener i specijalizovan menadžer, sa usmjerenjem na menadžment u savremenom biznisu. U toku dvodnevnih treninga prezentirane su teme: Prezentacija novog NDI programa Online platforme Imate riječ, Strateško planiranje, Javno zagovaranje, Izrada plana kampanje, Offline i Online kampanja i Priprema politika.

„Može se reći da su tokom dvodnevnog rada treneri i učesnici treninga imali interaktivan odnos, koji je bio podstaknut radnim materijalima i u njima postavljenim zadacima. Neke od vježbi urađene su tokom treninga, a dio njih je zadat kao domaća zadaća za sljedeći ciklus. Treba istaći da su to zadaci koji traže konkretan angažman, kao na pr. definisanje problema, prijedlog vizije koja treba odgovoriti na pitanje gdje će NS biti na lokalnim izborima 2016 godine, šta su naše ključne vrijednosti, izrada SWOT analize, izrada akcionog plana kampanje i izrada kalendara polugodišnje aktivnosti,“ kazala je Varja Nikolić.