Nakon Starog Grada, naši vijećnici i vijećnice su pokrenule inicijative „Budžet za građane“ u Centru, Novom Gradu i Novom Sarajevu.

„Smatramo da je jako bitno da on bude razumljiv i građanima i građankama, a ne samo ekonomskim stručnjacima. Budžet, osim što je napisan stručnim jezikom, sa mnogo brojeva i većini nepoznatih termina, također ima velik broj stranica i često je teško ili potpuno nerazumljiv velikom broju ljudi. Ipak, izdvajanjem posebnih njegovih dijelova i njegovim prikazivanjem na jednostavniji i vizuelno jasniji način, gotovo svako bi mogao razumjeti o čemu je u njemu riječ“, kazao je Samir Fazlić, koordinator naših lokalnih vijećnika.

„Podnijeli smo inicijative da gradske općine, po uzoru na Zenicu i Tuzlu, daju u izradu ‘budžet za građane’. Riječ je o dokumentu pojednostavljenog i ilustrativnog prikaza, koji sažima i pojašnjava bitne informacije iz općinskog budžeta, koristeći pristupačan format i jezik razumljiv građanima i građankama. Sve u njemu bi se, po potrebi, moglo prikazati tabelarno, shematski i uz pomoć ilustracija. Ako su u stanju da razumiju, građani onda mogu lakše ostvarivati svoja prava, postavljati pitanja i uvidjeti šta to vlast radi u njihovo ime. Smatramo da je ovo dobar način podsticanja transparentnosti rada lokalne samouprave“, zaključio je Fazlić.