O trenutnom stanju u lokalnoj zajednici u Novom Sarajevu, te o njegovom iskustvu kroz rad za Komisiju za budžet i finansije, ali i djelovanje Naše stranke kao opozicije divljoj gradnji, netransparentnosti u radu, pitanju zloupotrebe pojedinih kategorija u raspodjeli budžetskih sredstava, razgovarali smo sa Vildanom Gurdom iz Naše stranke Novo Sarajevo. Kakvo je trenutno stanje u ovoj sarajevskoj općini, saznajte u intervjuu. Šta su naša iskustva, a šta su naša očekivanja od izbora koji dolaze?

NS: Vildane, prije par sedmica ste upozorili na problem manjka realizacije razvojnih projekata u Novom Sarajevu. Možete li nam reći, kakav je stav Naše stranke po pitanju budžeta, od njegovog usvajanja do danas?

Gurda: Naši vijećnici su bili suzdržani prilikom glasanja za budžet općine za 2016. godinu. Osnovni razlog tome nalazi se u mišljenju da ovako kreiranim budžetom nisu zadovoljene potrebe građana. Mišljenja, sugestije i prijedlozi koji dolaze direktno od građana, a koje smo prikupljali prisustvujući javnim raspravam u mjesnim zajednicama i proslijeđivali dalje u vidu amandmana, uglavnom nisu usvojeni. Upravo ta činjenica govori o tome da se odnos vlasti prema zajednici kada se radi o ovom važnom dokumentu nije promijenio. Tako, kao i svake godine imamo minimalna izdvajanja za najugroženije kategorije, za djecu sa posebnim potrebama, za ljude sa poteškoćama u kretanju, za osobe sa invaliditetom, izdvajanja za adaptaciju škola, za vannastavne aktivnosti, itd.  To nisu “popularne” stvari koje će imati odjeka u javnosti kako bi donijele glasove na budućim izborima. Umjesto toga se, po starom principu, izdvajaju sredstva za one stvari i aktivnosti koje su upravo takvog karaktera. Tu se na kraju radi o krpljenju ulica, davanju novca za razne manifestacije i udruženja koja se, eto, tradicionalno podržavaju godinama i koja dobijaju uveliko veća sredstva od gore navedenih kategorija.

NS: Naša stranka je ukazala na potrebu programskog finansiranja kategorija ratnih veterana te promjena pristupa raspodjele sredstava za boračku populaciju. Možete li nam reći nešto više o tome? 

Gurda: Boračkim udruženjima se vješto manipuliše tako što se svake godine ista ne zaobiđu u budžetu, ali kada se sredstva rasporede na tako velik broj udruženja, logično je da tu ne postoji neki dugoročni plan podrške ovim kategorijama. Umjesto da se Općina ozbiljno pozabavi ovim pitanjem na način da razvije plan dugoročnog zbrinjavanja s ciljem doedukacije i zapošljavanja boračke populacije, a kako ne bi imali 19 ovakvih udruženja samo na Općini Novo Sarajevo, ona prividno podržava ovu grupu građana tako što svake godine razvodnjava određenu sumu na veći broj udruženja finansirajući kurseve informatike, turnire u šahu, boćanju, i tako dalje.

NS: Kako možemo utjecati na procese u općini, manjak transparentnosti, koje su mogućnosti revizije?

13051523_1086390914753304_1949807380409987408_nGurda: Osnov za transparentnost predstavlja sistem internih kontrola. Općina Novo Sarajevo nema uspostavljen upravo taj sistem, tačnije pozicija internog revizora nije popunjena. Na to je ukazao i Ured za reviziju institucija FBiH kroz svoj izvještaj, te dao preporuku za uspostavljanje sistema interne revizije još 2014. godine.  Bez jednog takvog sistema nije moguće obezbijediti efikasno i efektivno trošenje javnih sredstava. Ova tačka je sa naše strane iznesena na jednoj od sjednica Komisije za budžet i finansije. Razlog zašto Općina nema popunjenu ovu poziciji je krajnje neprihvatljiv: nijedna od pristiglih prijava za popunu ovog radnog mjesta nije zadovoljila propisane uslove tražene javnim pozivom. Važno je znati  da se internom revizijom kontroliše ispravnost postupaka i radnji u procesu korištenja budžetskih sredstava, te provjerava svrsishodnost i zakonitost cjelokupnih finansijskih transakcija poduzetih od strane općinskih organa,zbog čega ukazujemo na neophodnost uspostavljanja ovog sistema. Ukoliko ne postoji sistem internih kontrola, moguće je dovesti u pitanje vjerodostojnost finansijskih izvještaja i generalno trošenje javnih sredstava.

NS: Općina Novo Sarajevo je osnovala javno preduzeće koje će preuzeti upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu općine, a koji su od javnog interesa. O čemu je riječ?

Gurda: Općina Novo Sarajevo je osnovala javno preduzeće koje će upravljati i održavati sljedeće objekte od javnog interesa: sportska dvorana na Grbavici i teren sa vještačkom travom uz sportsku dvoranu, Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo, bivši pionirski centar Boško Buha, Centar za zdravo starenje i Dnevni centar za zdravo starenje, te Centar za razvoj karijera, sportska igrališta, javne česme, sprave za fitnes na javnim površinama, spomen obilježja.

Prethodno je Općina dala u izradu elaborat koji je trebao utvrditi ekonomsku opravdanost osnivanja jednog takvog pravnog lica. Naša stranka je argumentovano dovela u pitanje taj dokument na kojem se temelji ekonomska opravdanost osnivanja javnog preduzeća. Ukazali smo na nedostatak adekvatnih pokazatelja kako bi to preduzeće u budućnosti moglo samoodrživo da posluje, bez finansijske podrške od strane općine. Važno je spomenuti da mi nismo bili protiv osnivanja ovog pravnog lica, ali smatramo da su argumenti za njegovo osnivanje bili nedovoljni.

Naime, nijedan od planiranih prihoda nije imao uporište u nekom pisanom dokumentu, potpisanom ugovoru, ili slično, radilo se isključivo o očekivanim i projiciranim brojkama. Povećanje efikasnosti poslovanja postojećih objekata, a shodno time i povećanje prihoda, što bi za posljedicu trebalo imati i smanjenje općinskih izdvajanja se takođe temeljilo na  predviđanjima bez konkretnih prijedloga kako to i ostvariti. Štaviše, predviđani su veći prihodi za stavke koje su u prethodnom periodu redovno imale negativan trend ostvarivanja istih, odnosno ostvarivale su manje prihode od planiranih. Dalje, u projiciranim prihodima su navođena sredstva koja se i dalje uplaćuju od strane općine. S kojim ciljem je izrađen elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica i njegovoj samoodrživosti, ako u njemu imamo općinska sredstva kao izvor prihoda, pa čak i ako se ona sukcesivno smanjuju na osnovu porasta efikasnosti poslovanja, tj. prihoda, za čije “kako će se to desiti” smo ostali kratki i bez objašnjenja.

Poučeni iskustvima izgradnje samog objekta Sportsk dvorane Grbavica, gdje je rok za izgradnju uveliko probijen, a namijenjena sredstva za izgradnju se iz godine u godinu povećavala, Naša stranka će pomno pratiti poslovanje ovog preduzeća i izvještavati javnost o eventulanim dodatnim opterećenjima budžeta Novo Sarajevo.

NS: U Novom Sarajevu smo pokrenuli priču protiv neplanske gradnje. Tu upozoravamo na zloupotrebe Zakona o prostornom planiranju Kantona Sarajevo. Možete li reći nešto više o tome?

Gurda: Na kraju još nešto o postepenom uništavanju Općine Novo S13048205_1087404317985297_638352822399575236_oarajevo kroz neplansku gradnju i stihijsku betonizaciju iste, a što ima za posljedicu uzurpaciju zelenih površina, devastaciju dječijih igrališta i nedostatak parking prostora, što polako postaje gorući problem stanovnika ne samo ove općine. Na vrhu te piramide, uzrok svega, je član 46. Zakona o prostornom planiranju Kantona Sarajevo. Zloupotrebom ovog člana vrši se višemilionski kriminal.

Ovaj član kaže: “U slučaju evidentnih nedostataka, nedorečenosti ili razlika u grafičkom i tekstualnom dijelu plana može se izvršiti korekcija provedbenog plana. Korekcijom provedbenog plana ne može se mijenjati osnovni koncept. Korekciju provedbenog plana, na zahtjev općinskog načelnika, izrađuje nosioc izrade plana, a istu verifikuje općinski načelnik uz prethodnu pisanu saglasnost nadležnih ministarstava.”

Međutim, upravo pojam “korekcije” provedbenog plana se koristi za malverzacije tako da u brojnim slučajevima dolazi do izmjene plana, pa čak i do izmjene prvobitne namjene objekata. Do 2012. takve korekcije napravljene su 17 puta u Novom Sarajevu, a zanimljivo je kako član koji to omogućava postoji samo u zakonu Kantona Sarajevo. Neophodno je pokrenuti inicijativu za izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koja podrazumijeva i ukidanje člana 46, čime bi se spriječile daljnje zloupotrebe ovog Zakona. Nažalost, pravosudni organi se još uvijek nisu pozabavili ovom tematikom, tako da se pojedincima omogućava enormno bogaćenje, a sve na račun kvalitete života građana Općine Novo Sarajevo.

10334414_775629615829437_3867918218618505966_nNS: Možete li navesti neki konkretni primjer u praksi?

Gurda: “Moja Malta” je planirana kao stambena zgrada od 8 spratova, sa zelenim površinama, dječijim igralištem i podzemnom garažom. “Moja Malta” danas ima 11 spratova, podzemnu garažu, zelene površine ne postoje a umjesto dječijeg igrališta izgrađen je dodatni parking. U slučaju planirane izgradnje stambeno-poslovnog objekta na Pofalićima u Kolodvorskoj ulici, zanemarena je odluka Odbora za urbanizam Grada Sarajeva o odbijanju zahtjeva za izmjenom regulacionog plana za spomenuti objekat, a koji je podnesen od strane načelnika Općine Novo Sarajevo. Treba li spominjati da je i u ovom slučaju došlo do zloupotrebe spomenutog člana Zakona.

NS: Mislite li da će se ove prakse promijeniti nakon lokalnih izbora?

Gurda: Imamo tu dvije linije djelovanja. Najvažnije je da djelujemo na izmjenama propisa na kantonalnom i federalnom nivou, kako bi onemogućili samovladu lokalnih ‘šerifa’. Najveći je problem što kod nas Općinsko vijeće rukama većine odlučuje šta je zakonito, a šta nije. Nema sankcija, nema odgovornosti. Naš je cilj da Naša stranka nastavi svoj rast u Novom Sarajevu, te da postanemo snaga preko koje će se lomiti donošenje odluka na lokalnoj razini. Mi ćemo raditi za opći interes, do sada nismo izdali, nećemo ni u budućnosti.